(ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਤੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹਰ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਲੇਖਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)

ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -9)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -8)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -7)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -6)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -5)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -4)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -3)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -2)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਜੀ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਮਨਘੜਤ ਸਾਖੀਆਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -9)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਮਨਘੜਤ ਸਾਖੀਆਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -8)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਮਨਘੜਤ ਸਾਖੀਆਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -7)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਮਨਘੜਤ ਸਾਖੀਆਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -6)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਮਨਘੜਤ ਸਾਖੀਆਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -5)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਮਨਘੜਤ ਸਾਖੀਆਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -4)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਮਨਘੜਤ ਸਾਖੀਆਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -3)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਮਨਘੜਤ ਸਾਖੀਆਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -2)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਮਨਘੜਤ ਸਾਖੀਆਂ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਹੈ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਸਤਰਿ ਕਾ ਮਤਿਹੀਣੁ (ਭਾਗ ਤੀਜਾ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਸਤਰਿ ਕਾ ਮਤਿਹੀਣੁ(ਭਾਗ ਦੂਜਾ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਸਤਰਿ ਕਾ ਮਤਿਹੀਣੁ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤ ਵਿੱਚ ਜਪਮਾਲਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਵੱਢੀਖ਼ੋਰ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਮੂਰਖ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਮੁਹਿ ਮਾਰ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਕੋਟਿ ਗ੍ਰਹਣ ਪੁੰਨ ਫਲ ਮੂਚੇ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਸਿਆਮਲੰ ਮਧੁਰ ਮਾਨੁਖ੍ਯ੍ਯੰ ਰਿਦਯੰ ਭੂਮਿ ਵੈਰਣਹ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ (ਭਾਗ ਸੱਤਵਾਂ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ (ਭਾਗ ਛੇਵਾਂ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜਮ ਮਾਰ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ (ਭਾਗ ਚੌਥਾ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ (ਭਾਗ ਤੀਜਾ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ (ਭਾਗ ਪੰਜਵਾਂ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਤੀਰਥੁ ਬਡਾ ਕਿ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸੁ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ (ਭਾਗ ਚੌਥਾ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਰੁਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ (ਭਾਗ ਤੀਜਾ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੰਘ’ ਅਤੇ ‘ਕੌਰ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਰੂਪ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਕਲਿ ਕੀਰਤਿ ਪਰਗਟੁ ਚਾਨਣੁ ਸੰਸਾਰਿ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਬਾਬਾ ਅਬ ਨ ਬਸਉ ਇਹ ਗਾਉ (ਕਿਸ਼ਤ ਦੂਜੀ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਬਾਬਾ ਅਬ ਨ ਬਸਉ ਇਹ ਗਾਉ (ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲੀ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਕਾਗਉ ਹੋਇ ਨ ਊਜਲਾ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੰਢੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸੁ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਕੀ ਰੱਬ ਹੈ?--- ਇੱਕ ਆਸਤਕ (ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਸਤਕ(ਸਾਧੂ ਬਿਨਿੰਗ) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਉ ਤਪ ਕਾ ਹੀਨਾ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ

ਤਖਤੈ ਰਾਜਾ ਸੁ ਬਹੈ ਜਿ ਤਖਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਮਤਿ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਦੀ ਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 22)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਦੀ ਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 21)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਦੀ ਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 20)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਦੀ ਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 19)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਦੀ ਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 18)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਦੀ ਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 17)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਦੀ ਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 16)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਦੀ ਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 15)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਦੀ ਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 14)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਦੀ ਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 13)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਦੀ ਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 12)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਦੀ ਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 11)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਦੀ ਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 10)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਦੀ ਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 09)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਦੀ ਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 08)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਦੀ ਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 07)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਦੀ ਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 06)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਦੀ ਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 05)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਦੀ ਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ(ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 04)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਦੀ ਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ(ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 03)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਦੀ ਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ(ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 02)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਦੀ ਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ(ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 01)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਤੁਧਨੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਝੁ ਕਿਆ ਦੇਵਹਿ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਤਿਵਾਦੀ. .--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਮਿਰਤਕ ਕਉ ਪਾਇਓ ਤਨਿ ਸਾਸਾ. .--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਲੰਗਰ ਚਲੈ ਗੁਰ ਸਬਦਿ. .--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖਿ ਲਈ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਐਸੋ ਤਿਆਗੀ ਵਿਰਲਾ ਕੋਇ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਆਸਤਿਕ ਬਨਾਮ ਨਾਸਤਿਕ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਲਿਖੇ ਬਾਝਹੁ ਸੁਰਤਿ ਨਾਹੀ ਬੋਲਿ ਬੋਲਿ ਗਵਾਈਐ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਖ਼ੁਸਾਮਦ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ ਬਨਾਮ ਕ੍ਰਿਤਗਯ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਧਰਮੁ ਪੰਖ ਕਰਿ ਉਡਰਿਆ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੀਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜਉ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਈ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨਿ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਪਉਦੀ ਜਾਇ ਪਰਾਲਿ ਪਿਛੈ ਹਥੁ ਨ ਅੰਬੜੈ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜਹਾ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 41)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 40)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 39)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 38)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 37)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 36)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੱਖ ਅਭੱਖ ਦਾ ਸੰਕਲਪ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਨਾਲਿ ਕਿਰਾੜਾ ਦੋਸਤੀ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 35)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 34)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 33)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 32)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 31)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜਿ ਹੋਂਦੈ ਗੁਰੂ ਬਹਿ ਟਿਕਿਆ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੋਈ (ਭਾਗ-ਤੀਜਾ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜਿ ਹੋਂਦੈ ਗੁਰੂ ਬਹਿ ਟਿਕਿਆ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੋਈ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜਿ ਹੋਂਦੈ ਗੁਰੂ ਬਹਿ ਟਿਕਿਆ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੋਈ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 30)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 29)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 28)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 27)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 26)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 25)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 24)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 23)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 22)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 21)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 20)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 19)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 18)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 17)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 16)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 15)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 14)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 13)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 12)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 11)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 10)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 09)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 08)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 07)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 06)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 05)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 04)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 03)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 02)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 01)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ --- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਉਖੀ ਘੜੀ ਨ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਅਪਨਾ ਬਿਰਦੁ ਸਮਾਲੇ --- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ!--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਾਣਾ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਸੁੱਖਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਪਾਰਜਾਤ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਰਿੱਧੀਆਂ-ਸਿੱਧੀਆਂ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਕੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ?--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਨਉਨਿਧਿ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਚਿੰਤਾਮਣਿ/ਚਿੰਤਾਮਨਿ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਕਾਮਧੇਨ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਚਉਦਹ ਲੋਕ/ਭਵਨ --- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਤ੍ਰਿਲੋਕ /ਤ੍ਰਿਭਵਨ --- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਚੌਦਾਂ ਰਤਨ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਅਠਾਰਹ ਭਾਰ/ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਜੁਗ ਜੁਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ) --- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਆਰਾਪਣ --- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਤਿਤੁ ਚਾਖੁ ਨ ਲਾਗੈ (ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਲੱਗਣਾ) --- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਤ ਯਹ ਜਾਨ --- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਭਾਗ ਚੌਵੀਵਾਂ-ਮਲੇਛ ਭਾਖਿਆ ਗਹੀ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਭਾਗ ਤੇਈਵਾਂ-ਸਗੁਨ ਅਪਸਗੁਨ ਤਿਸ ਕਉ ਲਗਹਿ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਭਾਗ ਬਾਈਵਾਂ-ਬੰਦੇ ਸੇ ਜਿ ਪਵਹਿ ਵਿਚਿ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾਰੁ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਭਾਗ ਇੱਕੀਵਾਂ-ਤੀਰਥਿ ਨਾਈਐ ਸੁਖੁ ਫਲੁ ਪਾਈਐ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕਾਈ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਭਾਗ ਵੀਹਵਾਂ-ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤਖ਼ਤ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਭਾਗ ਉਨੀਵਾਂ-ਢਾਢੀ ਸਚੈ ਮਹਲਿ ਖਸਮਿ ਬੁਲਾਇਆ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਭਾਗ ਅਠਾਰਵਾਂ-ਹਰਿਮੰਦਰ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਭਾਗ ਸਤਾਰਵਾਂ-ਸੱਚਖੰਡ02)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਭਾਗ ਸੋਲਵਾਂ-ਸੱਚਖੰਡ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਭਾਗ ਪੰਦਰਵਾਂ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਭਾਗ ਚੌਦਵਾਂ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਭਾਗ ਤੇਰਵਾਂ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਭਾਗ ਬਾਰਵਾਂ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਭਾਗ ਗਿਆਰਵਾਂ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਭਾਗ ਦਸਵਾਂ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਭਾਗ ਨੌਵਾਂ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਭਾਗ ਅੱਠਵਾਂ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਭਾਗ ਸੱਤਵਾਂ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਭਾਗ ਛੇਵਾਂ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਭਾਗ ਪੰਜਵਾਂ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਭਾਗ ਚੌਥਾ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਭਾਗ ਤੀਜਾ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ)--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ --- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ) --- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਉਖੀ ਘੜੀ ਨ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਅਪਨਾ ਬਿਰਦੁ ਸਮਾਲੇ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਸੂਫੀ ਮਾਰਨਿ ਟਕਰਾਂ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਏਕੁ ਸੁਆਨ ਕੈ ਘਰਿ ਗਾਵਣਾ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਜੀ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਸਤਿਗੁਰਿ ਢਾਕਿ ਲੀਆ ਮੋਹਿ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰਿ ਨਾਤੇ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ --- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਰਹਿਣੀ ਰਹਹਿ ਸੋਈ ਸਿਖ ਮੇਰਾ --- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਕੀ ਭੰਗ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਸਰਦਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਆਖਣਾ ਜ਼ਾਇਜ ਹੈ? --- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਲੈ --- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
…ਫੁਲ ਹਰਿ ਸਰਿ ਪਾਵਏ --- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਸਥੀਆਂ/ਫੁੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ --- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਨੌਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੇਹੜੀ ਹੈ? --- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਕੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? --- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਕੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ? --- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਠਾਈ ਸੀ? --- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? --- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਤੁਰਕ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ --- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਜਾਂ ਸੌਖੀ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗਦੇਲਾ ਜਾਂ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ `ਤੇ ਬੈਠਣਾ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ?--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਨ ਬਸਿਓ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਹਠ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜੋ ਮਾਗਹਿ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ?--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
“ਪੁਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰ”--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣਾ ਅਤੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਣਾ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਮੇਂ ਕੁੰਭ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ-------- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ-------- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬਾਰੇ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਵੇਦੀਨਾ ਕੀ ਦੋਸਤੀ ਵੇਦੀਨਾ ਕਾ ਖਾਣੁ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨਾ ਮਨਮਤਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਸ਼ਰਾਧ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ?--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਐ ਬਾਬਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ … ਪਰ …--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਕੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਵਿਚੋਂ ਰੱਬ ਪਾਇਆ ਸੀ?--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਤਉ ਪਲੈ ਤੈਡੇ ਲਾਗੀ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਦੋਹਰਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ਼ ਦੀ ਰਸਮ ਬਾਰੇ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਬਾਰੇ --- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਅੰਤਿ ਕਾਲਿ ਜੋ ਲਛਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ --- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ: ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ--- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ
ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੀ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? --- ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ