(ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਤੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹਰ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਲੇਖਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)


ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੌਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 43) --- ਪ੍ਰੋ: ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੱਗਾ’
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੌਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 42) --- ਪ੍ਰੋ: ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੱਗਾ’
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੌਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 41) --- ਪ੍ਰੋ: ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੱਗਾ’
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੌਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 40) --- ਪ੍ਰੋ: ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੱਗਾ’
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੌਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 39) --- ਪ੍ਰੋ: ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੱਗਾ’
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੌਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 38) --- ਪ੍ਰੋ: ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੱਗਾ’
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੌਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 37) --- ਪ੍ਰੋ: ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੱਗਾ’
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੌਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 36) --- ਪ੍ਰੋ: ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਘੱਗਾ'
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੌਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 35) --- ਪ੍ਰੋ: ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਘੱਗਾ'
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੌਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 34) --- ਪ੍ਰੋ: ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਘੱਗਾ'
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੌਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 33) --- ਪ੍ਰੋ: ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਘੱਗਾ'
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੌਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 32) --- ਪ੍ਰੋ: ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਘੱਗਾ'
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੌਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 31) --- ਪ੍ਰੋ: ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਘੱਗਾ'
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੌਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 30) --- ਪ੍ਰੋ: ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਘੱਗਾ'
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੌਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 29) --- ਪ੍ਰੋ: ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਘੱਗਾ'
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੌਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 28) --- ਪ੍ਰੋ: ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਘੱਗਾ'
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੌਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 27) --- ਪ੍ਰੋ: ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਘੱਗਾ'
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੌਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 26) --- ਪ੍ਰੋ: ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਘੱਗਾ'
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੌਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 25) --- ਪ੍ਰੋ: ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਘੱਗਾ'
gurbfxI ivc pOrfxk kQfvF (iksLq nM: 24) --- pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI ivc pOrfxk kQfvF (iksLq nM: 23) --- pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI ivc pOrfxk kQfvF (iksLq nM: 22) --- pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI ivc pOrfxk kQfvF (iksLq 21) --- pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI ivc pOrfxk kQfvF (iksLq 20) --- pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI ivc pOrfxk kQfvF (iksLq 19) --- pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI ivc pOrfxk kQfvF (iksLq 18) --- pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI pfT drsLn df kUV aqy myry qy lfey ieljfm --- pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI ivc pOrfxk kQfvF (iksLq 17) --- pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI ivc pOrfxk kQfvF (iksLq 16) --- pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI ivc pOrfxk kQfvF (iksLq 15) --- pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI ivc pOrfxk kQfvF (iksLq 14) --- pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI ivc pOrfxk kQfvF (iksLq 13) --- pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI ivc pOrfxk kQfvF (iksLq 12) --- pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI ivc pOrfxk kQfvF (iksLq 11) --- pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI ivc pOrfxk kQfvF (iksLq 10) --- pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI ivc pOrfxk kQfvF (iksLq 09) --- pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI ivc pOrfxk kQfvF (iksLq 08) --- pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI ivc pOrfxk kQfvF (iksLq 07) --- pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI ivc pOrfxk kQfvF (iksLq 06) --- pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI ivc pOrfxk kQfvF (iksLq 05) --- pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI ivc pOrfxk kQfvF (iksLq 04) --- pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI ivc pOrfxk kQfvF (iksLq 03) --- pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI ivc pOrfxk kQfvF (iksLq 02) --- pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI ivc pOrfxk kQfvF (iksLq 01) ---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI ivc ivigafnk swc ---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
Drm ividaf bwicaF leI ik mfqf-ipqf leI? ---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
quhfnUM gurpurb mubfrk[[[[[[? ---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
mYN mUrK kI kyqk bfq hY[[[[---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
iswK Drm ivwc aOrq dI brfbrI---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
siqgurU arjn sfihb jI (prAupkfr -qy sLhfdq -iksLq dUjI)---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
siqgurU arjn sfihb jI (prAupkfr -qy hfdq)---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
poQI prmysr kf Qfnu---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
Drm ividaf jrUrI ikAuN ?---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
afpxI mF bolI---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
Bog rfg mflf ik muMdfvxI `qy ? (iksLq dUjI)---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
Bog rfg mflf ik muMdfvxI `qy ? (iksLq pihlI)---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
bfbf bMdf isMG bhfdr - bMdeI, ik qwq Kflsf?---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
syvf vwzI ik gurU igafn?---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
tukiVaF ivwc vMizaf pMQ``---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
Drm df ivsLysL aMg - kys---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurU gRMQ sfihb - smfj nv isrjxf df afDfr---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
klru Kyqu lY kUVu jmfieaf[[ (kiQq mhF pursLF dIaF gwpF - iksLq dUjI)---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
klru Kyqu lY kUVu jmfieaf[[ (kiQq mhF pursLF dIaF gwpF - iksLq pihlI)---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
Drm qy rfjnIqI - iewk sfijLsI gwTjoV---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
aklI piVH kY bUJIaY---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
kbIr dI jMjLIr ikvyN tuwtI?---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
syvf qy pivWqrqf df Gfx---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
Drm asQfnF dI kuvrqoN---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
400 sflf kfrj qy jQydfrF df ikrdfr---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
muafPI nfmy dI rfjnIqI ---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
qKLq sfihb dI qOhIn dy dosLI kOx? ---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
aMimRq kI hY? ---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
purfqn bolI - sMsikRq jF pMjfbI? ---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI mhfn - isWK nfdfn ---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
nfm ismrx - iewk gorK DMdf---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
isWK sLqfbdIaF-kFvF rOlI (iksLq dUjI)---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
isWK sLqfbdIaF-kFvF rOlI (iksLq pihlI)---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
kI ig: sMq isMG mskIn scmuc "ividaf mfrqMz" qy "bRhm igafnI" sn?---pRo: ieMdr isMG GWgf ieMtrnYsLnl imsLnrI
jug pursL---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
sfkf srhMd---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
guru srvru hm hMs ipafry (iksLq dUjI)---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
guru srvru hm hMs ipafry (iksLq pihlI)---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
mMgl ik mMqr---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
qy sMq Bly gurisK hY [[[---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
iesLk hkIkI vflf pMjfb iks rfh? ---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurisKF kI hir DUiV dyh [[[[[---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
ihrdY kptu muiK igafnI``---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
gurbfxI ivwc pOrfxk kQfvF---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
hukmnfmf - afDuink pRsMg ivwc (iksLq cOQI)---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
hukmnfmf - afDuink pRsMg ivwc (iksLq qIjI)---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
hukmnfmf - afDuink pRsMg ivwc (iksLq dUjI)---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
hukmnfmf - afDuink pRsMg ivwc (iksLq pihlI)---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
isMG-Bojn ---pRo: ieMdr isMG Gwgf
nrk surg kI hY? (iksLq dUjI) ---pRo: ieMdr isMG Gwgf
nrk surg kI hY? (iksLq pihlI) ---pRo: ieMdr isMG Gwgf
gruV cVy goibMd afielf---pRo: suKivMdr isMG, pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
"iswK ardfs"- ajoky pRsMg ivc (iksLq qIjI)---pRo[ ieMdr isMG Gwgf
"iswK ardfs"- ajoky pRsMg ivc (iksLq dUjI)---pRo[ ieMdr isMG Gwgf
"iswK ardfs"- ajoky pRsMg ivc (iksLq pihlI)---pRo[ ieMdr isMG Gwgf
ieiqhfs dI mOq---pRo[ ieMdr isMG Gwgf
mYnuM isWKI qy mfx hY (iksLq qIjI)---pRo: ieMdr isMG Gwgf
mYnuM isWKI qy mfx hY (iksLq dUjI)---pRo: ieMdr isMG Gwgf
mYnuM isWKI qy mfx hY (iksLq pihlI)---pRo: ieMdr isMG Gwgf
gurbfxI pfT drsLn ivc gurmiq ivroDI gwlF (iksLq dUjI)---pRo: ieMdr isMG Gwgf
gurbfxI pfT drsLn ivc gurmiq ivroDI gwlF (iksLq pihlI)---pRo: ieMdr isMG Gwgf
bfbf iPir mky gieaf[[[. ---pRo[ ieMdr isMG 'Gwgf'
hukm nfimaF bfry qwQ---pRo[ ieMdr isMG 'Gwgf'
nfnk aYsf afgU jfpY ---pRo: ieMdr isMG 'Gwgf'
iswK nOjvfnF df BivwK-afriQk pwK --- pRo[ ieMdr isMG 'Gwgf'
kI isWKF ny 1857 ivc gLdfrI kIqI sI? ---pRo[ ieMdr isMG 'Gwgf'

(not:- ieMdr isMG Gwgf dy hor lyK pVHn leI Auhnf dI vYWb sfeIt qy jfE. pqf hY: http://www.fatehpublications.com/)