(ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਤੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹਰ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਲੇਖਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ‘ਅਖਾਣ’ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ:20)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ‘ਅਖਾਣ’ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ:19)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ‘ਅਖਾਣ’ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ:18)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ‘ਅਖਾਣ’ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ:17)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ‘ਅਖਾਣ’ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ:16)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ‘ਅਖਾਣ’ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ:15)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ‘ਅਖਾਣ’ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ:14)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ‘ਅਖਾਣ’ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ:13)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ‘ਅਖਾਣ’ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ:12)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ‘ਅਖਾਣ’ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ:11)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ‘ਅਖਾਣ’ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ:10)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ‘ਅਖਾਣ’ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ:09)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ‘ਅਖਾਣ’ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ:08)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ‘ਅਖਾਣ’ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ:07)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ‘ਅਖਾਣ’ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ:06)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ‘ਅਖਾਣ’ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ:05)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ‘ਅਖਾਣ’ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ:04)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ‘ਅਖਾਣ’ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ:03)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ‘ਅਖਾਣ’ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ:02)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ‘ਅਖਾਣ’ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ:01)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 57)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 56)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 55)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 54)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 53)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 52)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 51)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 50)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 49)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 48)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 47)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 46)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 45)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 44)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 43)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 42)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 41)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 40)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 39)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 38)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 37)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 36)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 35)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 34)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 33)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 32)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 31)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 30)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 29)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 28)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 27)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 26)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 25)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 24)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 23)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 22)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 21)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 20)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 19)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 18)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 17)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 16)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 15)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 14)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 13)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 12)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 11)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 10)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 9)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 8)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 7)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 6)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 5)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 4)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 3)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ(ਭਾਗ - 2)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣਤਰ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ (ਭਾਗ 9)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ (ਭਾਗ 8)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ (ਭਾਗ 7)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ (ਭਾਗ 6)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ (ਭਾਗ 5)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ (ਭਾਗ 4)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ (ਭਾਗ 3)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ (ਭਾਗ 2)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ (ਭਾਗ 1)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਜਾਗਨਾ (ਭਾਗ 2)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਜਾਗਨਾ (ਭਾਗ 1)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਕਰੁਣਾ (ਭਾਗ 2)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਕਰੁਣਾ (ਭਾਗ 1)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਉਸਤਤ-ਨਿੰਦਾ (ਭਾਗ 5)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਉਸਤਤ-ਨਿੰਦਾ (ਭਾਗ 4)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਉਸਤਤ-ਨਿੰਦਾ(ਭਾਗ 3)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਉਸਤਤ-ਨਿੰਦਾ(ਭਾਗ 2)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਉਸਤਤ-ਨਿੰਦਾ(ਭਾਗ 1)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਵਿਗਾਸ/ਖੁਸ਼ੀ (ਭਾਗ 2)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਵਿਗਾਸ/ਖੁਸ਼ੀ (ਭਾਗ 1)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮਾਇਆ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਜ਼ਕਾਤ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਠਾਰ੍ਹਾ ਸਿੱਧੀਆਂ(ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ:3)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਠਾਰ੍ਹਾ ਸਿੱਧੀਆਂ(ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ:2)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਠਾਰ੍ਹਾ ਸਿੱਧੀਆਂ(ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ:1)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮਨ ਕੀ ਹੈ?--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-42)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-41)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-40)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-39)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-38)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-37)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-36)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-35)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-34)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-33)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-32)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-31)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-30)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-29)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-28)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-27)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-26)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-25)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-24)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-23)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-22)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-21)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-20)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-19)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-18)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-17)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-16)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-15)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-14)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-13)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-12)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-11)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-10)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-9)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-8)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-7)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-6)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-5)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-4)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-3)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-2)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ( ਕਿਸ਼ਤ-1)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -5)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -4)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -3)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -2)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -1)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਜਪੁ-ਪਉੜੀ ਨੰ: 2--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਜਪੁ-ਪਉੜੀ ਨੰ: 1--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
॥ਜਪੁ ॥--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -7)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -6)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -5)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -4)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -3)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -2)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -1)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਆਦਿ ਸਚੁ(ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -2)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਆਦਿ ਸਚੁ(ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -1)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਲੰਗਰ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸਰੋਵਰ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸੇਵਾ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਅਰਦਾਸ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸਤਸੰਗਤ ਅਤੇ ਚਰਣ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 02)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 01)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸੈਭੰ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਅਜੂਨੀ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਨਿਰਵੈਰ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਨਿਰਭਉ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸਤਿਨਾਮੁ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਦੁਖ ਸੁਖ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਆਗੈ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਤਰਣੀ ਨਦੀ, ਪੁਰਸਲਾਤ ਦਾ ਮਾਰਗ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮਥੇ ਲਿਖੇ ਭਾਗ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸਮਰਪਣ (ਕਿਸ਼ਤ ਦੂਜੀ)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸਮਰਪਣ (ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲੀ)--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਆਤਮਘਾਤੀ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਜਨਮ-ਮਰਨ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਤਤਕਾਲ ਆਤਮਕ ਮੌਤ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਭੂਤ, ਪ੍ਰੇਤ, ਜਿੰਨ, ਬੇਤਾਲ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਧਰਮਰਾਜ, ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਜਮ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਚਉਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੂਨ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸਰੀਰਕ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਦਰਗਾਹ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਪ੍ਰੋਢਾਵਾਦ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਅੰਤਕਾਲ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟੁ …--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
“ਜੋ ਮਾਗਹਿ ਠਾਕੁਰ ਅਪੁਨੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ”--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ--- ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ