(ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਤੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹਰ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਲੇਖਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)

ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਨਿਰਨਾ(ਭਾਗ 2)--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਸੰਖਿਅਕ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਹਰਿਸਤ--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਗਾਥਾ : ਭਾਖਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ : ਭਾਖਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ, ਛਾਪੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ-ਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ --- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੜਸਾਣਾ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਠ-ਭੇਦ ਸੰਬੰਧੀ--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਬਲ-ਧੁਨੀ (ਅੱਧਕ) ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਪਾਠ-ਭੇਦ ‘ਦਹ ਦਿਸ ਬੂਡੀ ਪਵਨੁ ਝੁਲਾਵੈ ਡੋਰਿ ਰਹੀ ਲਿਵ ਲਾਈ॥’...--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਨਿਰਣਾ--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਅਭ, ਅੰਭੁ, ਅੰਭੈ, ਅੰਭ, ਅਭੈ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਚਨ--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਸਕਤਾ (ਬਿੰਦੀ) ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ਼--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
‘ਆਪ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਵੇਚਨ--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਬਾਣੀ ‘ਥਿਤੀ’ ਦਾ ਵਿਵਰਨ--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਮਨ ਰੇ ਕਉਨੁ ਕੁਮਤਿ ਤੈ ਲੀਨੀ....--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
“ਧਨਿ ਧੰਨਿ ਓ ਰਾਮ ਬੇਨੁ ਬਾਜੈ ...”--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
‘ਸੰਬੰਧਕ-ਭਾਗ-2’--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ `ਘੜਸਾਣਾ`
“ਸੰਬੰਧਕ” ਭਾਗ 1--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
“ਵਾਕੰਸ਼”--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
“ਵੰਞਾਏਨੀ” ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਦਾ ਵਿਵੇਚਨ--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
‘ਨਾਹਿ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
“ਲਟਕਵੇਂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ” --- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
“ਪੜਨਾਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ” --- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
“ਗੁਰਬਾਣੀ `ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ” --- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
‘ਹ’ ਮੁਕਤੇ ਦਾ ਉਚਾਰਣ-2 --- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
‘ਹ’ ਮੁਕਤੇ ਦਾ ਉਚਾਰਣ --- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਨਾਸਕੀ-ਚਿੰਨ੍ਹ,’ਟਿੱਪੀ’--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਮੁਕਤਾ-ਅੱਖਰ’--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
‘ਦੁਲਾਵਾਂ’--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
‘ਹੋੜਾ’--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾਂ’
‘ਔਂਕੜ’--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾਂ’
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੁਲੈਂਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾਂ’
“ਤਿਲੁ ਲਫਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ-ਅੰਤਰ”--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ‘ਕੰਨੇ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
“ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ”--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ {ਸੰਕੇਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ}--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਿੰਗਲ ਭਾਗ-2--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਿੰਗਲ ਭਾਗ-1--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਗ-ਮਾਤ੍ਰੀ ਨਿਯਮ-3--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਗ-ਮਾਤ੍ਰੀ ਨਿਯਮ-2--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਗ-ਮਾਤ੍ਰੀ ਨਿਯਮ--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
“ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਣ”--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਜਪੁ ਬਾਣੀ ਅਰਥ ਭਾਵ ਉਚਾਰਣ ਸੇਧਾਂ ਸਹਿਤ- 8--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਜਪੁ ਬਾਣੀ ਅਰਥ ਭਾਵ ਉਚਾਰਣ ਸੇਧਾਂ ਸਹਿਤ- 7--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
“ਪਾਠੰਤਰ ਵੀਚਾਰ ਭਾਗ-3”--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਜਪੁ ਬਾਣੀ ਅਰਥ ਭਾਵ ਉਚਾਰਣ ਸੇਧਾਂ ਸਹਿਤ- 6--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਜਪੁ ਬਾਣੀ ਅਰਥ ਭਾਵ ਉਚਾਰਣ ਸੇਧਾਂ ਸਹਿਤ- 5--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਜਪੁ ਬਾਣੀ ਅਰਥ ਭਾਵ ਉਚਾਰਣ ਸੇਧਾਂ ਸਹਿਤ- 4--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
“ਪਾਠੰਤਰ ਵੀਚਾਰ ਭਾਗ-2”--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਜਪੁ ਬਾਣੀ ਅਰਥ ਭਾਵ ਉਚਾਰਣ ਸੇਧਾਂ ਸਹਿਤ (ਕਿਸ਼ਤ-3)--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਜਪੁ ਬਾਣੀ ਅਰਥ ਭਾਵ ਉਚਾਰਣ ਸੇਧਾਂ ਸਹਿਤ (ਕਿਸ਼ਤ-2)--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
“ਜਪੁ ਬਾਣੀ ਅਰਥ ਭਾਵ ਉਚਾਰਣ ਸੇਧਾਂ ਸਹਿਤ”--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
“ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਗਾਂ-ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਗ -2”--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
“ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਗਾਂ-ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਗ -1”--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
“ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲੁ ੫” ਉਚਾਰਣ ਸੇਧਾਂ ਸਹਿਤ--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
“ਜਪੁ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਧ ਉਚਾਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ”--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਜੋਗ ਗੱਲਾਂ--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
“ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਅਰਥ ਭਾਵ ਉਚਾਰਨ ਸੇਧਾਂ ਸਹਿਤ” ਭਾਗ- 3--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
“ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਅਰਥ ਭਾਵ ਉਚਾਰਨ ਸੇਧਾਂ ਸਹਿਤ” ਭਾਗ- 2--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
“ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਅਰਥ ਭਾਵ ਉਚਾਰਨ ਸੇਧਾਂ ਸਹਿਤ” --- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
“ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਸਿਰਲੇਖ (ਸੰਕੇਤ-ਟਿਪਣੀਆਂ ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ” --- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
“ਪਾਠੰਤਰ ਵੀਚਾਰ” --- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ --- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’
॥ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ॥ ਕਾਰਕ --- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ (ਯੋਜਕ)--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ
ਨਾਂਵ ਅਤੇ ਪੜਨਾਂਵ ਬਾਰੇ--- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’