(ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਤੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹਰ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਲੇਖਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ: ਵਾਹ, ਵਾਹੁ, ਵਾਹਿ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਨਿਹਕਲੰਕੀ ਚੌਬੀਸਵਾਂ ਅਵਤਾਰ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਨਰ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਅਵਤਾਰ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਚੰਦ ਅਵਤਾਰ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਧਨੰਤਰ ਵੈਦ ਅਵਤਾਰ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਅਰਿਹੰਤ ਦੇਵ ਅਵਤਾਰ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਮਧੁ ਕੈਟਬ ਬਧਨ ਅਵਤਾਰ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਬਿਸਨੁ ਅਵਤਾਰ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਜਲੰਧਰ ਅਵਤਾਰ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਰੁਦਰ ਅਵਤਾਰ {ਦੂਜਾ ਭਾਗ}--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਰੁਦਰ ਅਵਤਾਰ {ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ}--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਪਰਸਰਾਮ ਅਵਤਾਰ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਬਾਵਨ ਅਵਤਾਰ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਨਾਮ ਪੰਥ-ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਤਖਤ ਅਤੇ ਰਹਤ ਮਰਯਾਦਾ!--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
“ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ”--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਚਰਿਤ੍ਰ ਨੰਬਰ 101 : ਸੋਹਣੀ-ਮਹੀਵਾਲ!--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਸਿੱਖ, ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਤੋਂ ਰਹਿਤ(ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -5)--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਸਿੱਖ, ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਤੋਂ ਰਹਿਤ(ਕਿਸ਼ਤ ਚੌਥੀ)--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ ਦਾ ਚਰਿਤ੍ਰ ਨੰਬਰ 352--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਕਚੀ ਬਾਣੀ!--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਸਿੱਖ, ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਤੋਂ ਰਹਿਤ (ਕਿਸ਼ਤ ਤੀਜੀ)--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ ਦਾ ਚਰਿਤ੍ਰ ਨੰਬਰ 349--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਝਮੇਲਾ!--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਸਿੱਖ, ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਤੋਂ ਰਹਿਤ!(ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: -2)--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਵਿਸ਼ਣੂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਅਵਤਾਰ: ਬੈਰਾਹ (ਵਾਰਾਹ) ਅਵਤਾਰ!--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਸਿੱਖ, ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਤੋਂ ਰਹਿਤ!--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ ਦਾ ਚਰਿਤ੍ਰ ਨੰਬਰ 290--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ!--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ ਦਾ ਚਰਿਤ੍ਰ ਨੰਬਰ 276--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਨਮ-ਮਰਨ!--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ ਦਾ ਚਰਿਤ੍ਰ ਨੰਬਰ ੧੯੦--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਪੰਚ ਤਤੁ !--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
“ਦੁਬਿਧਾ”--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਅਵਤਾਰ!--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਸਿੱਖ ਕੀ ਖਾਣ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾ ਖਾਣ?--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ੧੩੮ਵਾਂ ਚਰਿਤ੍ਰ?--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਕਥਨ?--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਗੁਰੁਮਤ ਸੁਧਾਕਰ ਅਨੁਸਾਰ “ਰਾਗਮਾਲਾ”--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ ਦਾ ਚਰਿਤ੍ਰ ਨੰਬਰ ੪੦੩--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਨਾਵਤਾਰ!--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ ਵਿਖੇ “ਸਬੁਧਿ ਬਾਚ ਚੌਪਈ”--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਦਾ “ਕੱਛ” ਅਵਤਾਰ!--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁਬੁਧਿ ਡੂਮਣੀ!--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਚੌਪਈ’ !--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6?--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ: ਸ੍ਰੀ ਬਰਣ ਬਧਹ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਜਪਹੁ ਤ ਏਕੋ ਨਾਮਾ!--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੱਛ ਅਵਤਾਰ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਨਾਮੁ ਅਤੇ ਸਾਬਣ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ ਦਾ ਚਰਿਤ੍ਰ ਨੰਬਰ ੪੦੩--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ-ਏਕਤਾ!--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
10 ਸਵੱਯੇ (ਸ੍ਰਾਵਗ ਸੁਧ ਵਾਲੇ)--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 03)--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 02)--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ (ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 01)--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
“ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਿਵਸ” ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੋ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਭਗਉਤੀ, ਭਗਉਤੀ, ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੇ!--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਸਿੱਖਾਂ `ਚ ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ!--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
“ਅਕਾਲ ਤਖਤ” ਕਿੱਥੇ ਹੈ?--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
“ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਿ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੁ ਬਾਰੇ” : ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਅਖੀਰਲੀ ਹਿਕਾਇਤ?--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
“ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ” ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਚਰਿਤ੍ਰ ਨੰਬਰ ੭੧: ਸਿਰੋਪੇ `ਤੇ ਪਗੜੀਆਂ! !--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਵਾਰ ਦੁਰਗਾ ਕੀ (ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਅਰੰਭਕ ਪਉੜੀ)--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਮਿਤ੍ਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ … …!--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ: ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਚੌਬੀਸ ਅਵਤਾਰ: ਸਵੈਯਾ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ?--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰੁ ਮੋਹਿ….--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਤ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਸਿੱਖ ਰਹਤ ਮਰਯਾਦਾ ਬਾਰੇ! (ਭਾਗ ਦੂਜਾ)--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਸਿੱਖ ਰਹਤ ਮਰਯਾਦਾ ਬਾਰੇ!--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਹੋਂਦ!--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੈਲੰਡਰ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ॥ ਤਖਤਿ, ਤਖਤੁ, ਤਖਤ, ਤਖਤੈ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਆਓ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣੀ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਸਿੱਖ: ਕੌਰ - ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਮਸੰਦ, ਮਹੰਤ, ਸਾਧ, ਸੰਤ ਅਤੇ ਬਾਬੇ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਕੋ ਗਿਆਨ-ਜੋਤਿ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਭਗਉਤੀ--- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
isWK Drm aqy sLrfb---gurmIq isMG afstRylIaf
kysF aqy dsqfr dI sMBfl ---gurmIq isMG astRylIaf
iswK Drm Auwpr PLOjLI hmly df 2vF sfl ---gurmIq isMG astRylIaf
rfgmflf bfry vIcfr ---gurmIq isMG astRylIaf
"dIvflI" - iswKF df iqAuhfr nhIN ---gurmIq isMG astRylIaf
nfnksLfhI kYlMzr bfry icWTIaF---gurmIq isMG astrylIaf
pMjfbI bolI ikAuN isWKxI cfhIdI hY---gurmIq isMG astRylIaf
sMgrFd bfry sLbd vIcfr---gurmIq isMG astrylIaf