(ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਤੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹਰ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਲੇਖਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)

ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਨਾਮ ਨਿਸਚੇਵਾਦ(ਕਿਸ਼ਤ ਚੌਥੀ)--- ਜਰਨੈਲ਼ ਸਿੰਘ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਨਾਮ ਨਿਸਚੇਵਾਦ (ਕਿਸ਼ਤ ਤੀਜੀ)--- ਜਰਨੈਲ਼ ਸਿੰਘ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਨਾਮ ਨਿਸਚੇਵਾਦ(ਕਿਸ਼ਤ ਦੂਜੀ)--- ਜਰਨੈਲ਼ ਸਿੰਘ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਨਾਮ ਨਿਸਚੇਵਾਦ(ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲੀ)--- ਜਰਨੈਲ਼ ਸਿੰਘ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਪੁਜਾਰੀ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ--- ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਸਿੱਖਾਂ ਗੋਚਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ--- ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਆਵਾਗਵਣ(ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 4)--- ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਆਵਾਗਵਣ(ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 3)--- ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਆਵਾਗਵਣ(ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 2)--- ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਆਵਾਗਵਣ(ਕਿਸ਼ਤ ਨੰ: 1)--- ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧੁਰਾ- ਮੂਲ ਮੰਤਰ--- ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? --- ਜਰਨੈਲ਼ ਸਿੰਘ ਸਿਡਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖੁ--- ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਡਨੀ (ਅਸਟਰੇਲੀਆ)
ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਇੱਕੋ--- ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ(ਸਿਡਨੀ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਨਾਮਾ ਸੁਲਤਾਨੇ ਬਾਧਿਲਾ (ਕਿਸ਼ਤ ਦੂਜੀ)--- ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿਡਨੀ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ
ਨਾਮਾ ਸੁਲਤਾਨੇ ਬਾਧਿਲਾ (ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲੀ)--- ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿਡਨੀ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ
ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ …--- ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ (ਸਿਡਨੀ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)