.

ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਹ ਭਾਈ ॥ ਓਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥

ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ

ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ

ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ

ਸਿੱਧ ਗੋਸਿਟ

ਰਾਮਕਲੀ ਸਦੁ

ਅਲਾਹਣੀਆ

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ 9

ਸੋਹਿਲਾ

ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ

ਸਲੋਕ ਸੇਖ ਫਰੀਦ
.