.

ਪੈਰਾਨੋਇਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ
ਪੈਰਾਨੋਆ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਭਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਝੇ ਗਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਗਲਪਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਪੈਰਾਨੋਇਡ ਮਰੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਸਥਾਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਸਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਨੋਆ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ੱਕੀ, ਚਿੜਚਿੜਾ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ, ਉਦਾਸ, ਜ਼ਿੱਦੀ, ਈਰਖਾਲੂ, ਸੁਆਰਥੀ, ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। "ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਐਂਡ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਮੈਨੂਅਲ", ਚੌਥਾ ਐਡੀਸ਼ਨ
(DSM-IV),
ਪੈਰਾਨੋਇਡ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਰ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
• ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸਮਰਥਿਤ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ
• ਸ਼ੱਕੀ; ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸ਼ੱਕ; ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ
• ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਹੈ
• ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸ਼ੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
• ਨਿਰਦੋਸ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ
• ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦਾ ਪਾਗਲਪਣ, ਉਸਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ,
PPD ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:
1. ਪਰਸੀਕਿਊਟਰੀ ਪੈਰਾਨੋਆ - ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਰਾਨੋਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਤਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
2. ਸ਼ਾਨਦਾਰਤਾ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ - ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਲਿਊਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਾਨਦਾਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਇੱਕ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਭਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
3. ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਘਨ - ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਥਾਈ ਭਰਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
4. ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਧਰੰਗ - ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੁਧਾਰਕ ਸਮਝਣ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਕ ਹੈ।
5. ਇਰੋਟਿਕ ਪਾਰਾਨੋਆ - ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
6. ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪਾਰਾਨੋਆ - ਇਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਥਹੀਣ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
7. ਹਾਇਪੋਕੌਂਡ੍ਰੀਕਲ ਪੈਰਾਨੋਆ - ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਧਰੁਵੀ ਵਿਗਾੜ:
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ (ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨਾਟਕੀ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ - ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ "ਉੱਚ" ਅਤੇ/ਜਾਂ ਚਿੜਚਿੜੇ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ, ਅਕਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਮੂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਨੀਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮ-ਕੀਲਡ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੈਨਿਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਡੀ. ਦੇ ਲੱਛਣ ਚਿੜਚਿੜੇਪਨ, ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਰੇਸਿੰਗ ਵਿਚਾਰ, ਅਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਮਾੜਾ ਨਿਰਣਾ, ਉੱਚੀ ਸੈਕਸ ਡਰਾਈਵ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹਨ। ਉਦਾਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ, ਥਕਾਵਟ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਇਬਨ ਸਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਿਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ: "ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਇੰਨਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।"
ਮੁਹੰਮਦ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਗਲਤ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਉਸਦੇ ਸਨਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ।
Occam ਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. ਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰਹੱਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਸੀ।
ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਇੰਨੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਗਲਪਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Paranoid Personality Disorder
Paranoia does not always involve hallucination. Muhammad’s constant persecutory delusions and his violent reaction to his perceived enemies strongly suggest that he suffered from paranoia. Paranoid patient becomes a prey to premature delusion. The cause of delusion may be internal, with no hallucination involved.
The main symptom is permanent delusion. There is delusion in schizophrenia also, but in the case of paranoia it is organized and permanent. In paranoia the symptoms of delusion appear gradually, and the patient is suspicious, irritable, introverted, depressed, obstinate, jealous, selfish, unsocial and bitter. The "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders", fourth edition (DSM-IV),
lists the following symptoms for paranoid personality disorder:
• preoccupied with unsupported doubts about friends or associates
• suspicious; unfounded suspicions; believes others are plotting against him/her
• perceives attacks on his/her reputation that are not clear to others, and is quick to counterattack
• maintains unfounded suspicions regarding the fidelity of a spouse or significant other
• reads negative meanings into innocuous remarks
• secrecy and reluctant to confide in others.
Many of these symptoms were present in Muhammad. His delusions about Jews and Christians wanting to kill him because they had found that he is their promised prophet, his paranoia about men looking at his wives, his secretiveness and his inability to trust even his companions, can be explained with PPD. There are several types of paranoia:
1. Persecutory paranoia - This is the most prevalent type of paranoia, and in this patient makes himself believe that all those around him are his enemies, bent on harming him or even taking his life. In this delusion people of an aggressive temperament often turns dangerous killers.
2. Delusion of Grandeur - In this patient believes himself to be, a great individual, and according to Bleuler, this delusion of grandeur accompanies a persecutory delusion.
3. Religious paranoia - Here the patients suffer from a permanent delusion of a primarily religious nature. He for example believes that he is the messenger of God who has been sent to the world to propagate some religion.
4. Reformatory paranoia - In this the patient turns to considering himself a great reformer. He accordingly looks upon all those around him as suffering from dangerous disease, and believes that he is their reformer and curator.
5. Erotic paranoia - Here the patient often tends to believe that some members of the family of the opposite sex, belonging to an illustrious family, want to marry him. Such people even write love letters and thereby, cause much botheration to other people.
6. Litigious paranoia - In this kind the patient takes to feeling meaningless cases against other people and feels that people are linked together to bother him. Sometimes he even tries to murder.
7. Hypochondrical paranoia - In this kind the patients believes that he is suffering from all kind of ridiculous diseases, and also that some other people are to blame for his suffering.276
Bipolar Disorder:
As if all the above is not enough, Muhammad may have also been a manicdepressive (a more popular name for bipolar disorder). Bipolar disorder causes dramatic mood swings—from overly “high” and/or irritable to sad and hopeless, and then back again, often with periods of normal mood in between. The periods of highs and lows are called episodes of mania and depression. Extreme mood swings punctuated by periods of even-keeled behavior characterize this disorder.
The symptoms of BD in the manic phase are irritability, inflated self-esteem, decreased need for sleep, increased energy, racing thoughts, feelings of invulnerability, poor judgment, heightened sex drive, and denial that anything is wrong. In the depressed phase, feelings of hopelessness or worthlessness, or melancholy, fatigue, thoughts of death or suicide, and suicide attempts. Ibn Sa’d reports a hadith that fits the bill. He writes: “Sometimes the Prophet used to fast so much, as if he did not want to end it, and sometimes he would not fast for so long that one thought he did not want to fast at all.”277
Muhammad was most likely suffering from a variety of disorders. My objective is not to prescribe medication. I may have misdiagnosed him in some cases. My goal is to provide an alternative explanation to his eccentric behavior that his followers thought is the sign of his prophethood. According to Occam's razor, one should not make more assumptions than the minimum needed to explain anything. If mental illnesses explain the mystique of Muhammad, why resort to metaphysics, and unsubstantiated mystical claims? Evidence suggests that Muhammad was most likely, mentally infirm. His contemporaries knew that. Even though they could not diagnose him, they suspected that he was a mad man.
It is no wonder that Islamic countries are in such a deplorable state of misery. To the extent that they follow Muhammad they are more wretched. When sane people follow an insane man they act insanely.
 
.