.

ਪੈਰਾਨੋਇਡ ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ
ਪੈਰਾਨੋਇਡ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਇਕਾਗਰਤਾ, ਜਾਂ ਸੁਸਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪੈਰਾਨੋਇਡ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਘਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੈਰਾਨੋਇਡ ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਸੁਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨਾ
• ਭੁਲੇਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਹਿ-ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
• ਚਿੰਤਾ
• ਗੁੱਸਾ
• ਅਲੌਕਿਕਤਾ
• ਹਿੰਸਾ
• ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਕਰਾਅ
• ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਢੰਗ
• ਆਤਮਘਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ
ਪੈਰਾਨੋਇਡ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੂਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਸੋਚਣ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲੱਛਣਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲੱਛਣ ਉਹ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੁਲੇਖੇ ਅਤੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਪੈਰਾਨੋਇਡ ਸਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲੱਛਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। • ਭੁਲੇਖੇ: ਪਾਗਲ ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਭਰਮ ਅਕਸਰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਹਰਕਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਹਿ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿੱਲੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ? ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬਾਨੂ ਨਾਦਿਰ ਦੇ ਚੌਥਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੈਬਰੀਏਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ।) ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰਤਾ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਉਹ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਭਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਰ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
• ਆਡੀਟੋਰੀ ਹਿਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨ: ਇੱਕ ਆਡੀਟੋਰੀ ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨ ਧੁਨੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ - ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ - ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਕਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਝਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਜਾਂ ਕਲਪਿਤ ਨੁਕਸ ਬਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਨੋਇਡ ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੀਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਧੋਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਭੁਲੇਖੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਦਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਗੈਬਰੀਏਲ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਸਨ।
ਤਰਕ, ਭਰਮ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਵਿਚਾਰ, ਬੇਚੈਨੀ, ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ/ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ ਜੋ ਸਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: 'ਕੈਟਾਟੋਨਿਕ ਵਿਵਹਾਰ', ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਸੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੈਟਾਟੋਨਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਅਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲੋਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਉਹ [ਮੁਹੰਮਦ] ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਢਲਾਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੁੜਦਾ ਸੀ।”
ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬਚਪਨ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਆਡੀਟੋਰੀ ਹਿਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ), ਜਿਸਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਰਮ, ਭੁਲੇਖੇ, ਤਰਕਹੀਣ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸੋਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 

Paranoid schizophrenia
With paranoid schizophrenia, the ability to think and function in daily life is better than with other types of schizophrenia. The patient may not have as many problems with memory, concentration, or dulled emotions. Still, paranoid schizophrenia is a serious, lifelong condition that can lead to many complications, including suicidal behavior.
Signs and symptoms of paranoid schizophrenia may include:
Auditory hallucinations, such as hearing voices
Delusions, such as believing a co-worker wants to poison you
Anxiety
Anger
Aloofness
Violence
Verbal confrontations
Patronizing manner
Suicidal thoughts and behavior
With paranoid schizophrenia, the patient is less likely to be affected by mood problems or problems with thinking, concentration, and attention. Instead, he is most affected by what are known as positive symptoms.
Positive symptoms are symptoms that indicate the presence of unusual thoughts and perceptions that often involve a loss of contact with reality. Delusions and hallucinations are considered positive symptoms of paranoid schizophrenia. Delusions: In paranoid schizophrenia, delusions are often focused on the perception that you're being singled out for harm. Your brain misinterprets experiences and you hold on to these false beliefs despite evidence to the contrary. For instance, you may believe that the government is monitoring every move you make or that a co-worker is poisoning your lunch. (Remember Muhammad’s comments about his grandfather recommending his wet nurse to not let Jews and Christians find him lest they may injure him? Or suddenly leaving the quarter of the Banu Nadir and later claiming that Gabriel informed him the Jews were plotting to throw a stone on his head? He might have actually thought so.) The patient may also have delusions of grandeur — for example, the belief that he can fly, that he is famous, or that has a relationship with a famous person. This explains Muhammad’s delusion about being the chosen prophet of Allah or that his saliva having miraculous curative effect. Delusions can result in aggression or violence. The patient believes he must act in self-defense against those who want to harm him.
Auditory hallucinations: An auditory hallucination is the perception of sound — usually voices — that no one else hears. The sounds may be a single voice or many voices. These voices may talk either to the patient or to each other. The voices are usually unpleasant. They may give a running critique of what you're thinking or doing, or they may harass you about real or imagined faults. Voices may also command you to do things that can be harmful to yourself or to others. When you have paranoid schizophrenia, these voices seem real. You may talk to or shout at the voices.273 Muhammad thought magic was worked on him so that he thought that he had sexual relations with his wives when he did not. He heard two men standing over him discussing his condition and in childhood, he saw two men pulling his heart out and washing it. These were all hallucinations. Of course his ascension to heaven and Gabriel were also hallucination.
Apart from false beliefs, held with conviction in spite of reason, hallucinations, disorganized thoughts, restlessness, and violent/aggressive behavior, there is one particular syndrome that also characterizes schizophrenia: ‘catatonic behavior,’ in which the affected person's body becomes rigid and the person may be unresponsive.274 Muhammad’s disorganized thoughts can be ascertained through the Quran. He was violent and restless. In just ten years, he launched over seventy raids. As for his catatonic behavior, a syndrome characterized by muscular rigidity and mental stupor, it is enough to quote his cousin Ali, who grew up in his house and spent more time with him than any of his companions. Ali said, “When he [Muhammad] walked he would lift his feet with vigor, as if walking up a slope. When he turned towards a person he would turn with his entire body.”275
Muhammad’s childhood, visual and auditory hallucinations, are also telltales that he may have had childhood schizophrenia, a type of chronic mental illness in that reality is interpreted abnormally (psychosis), with a profound impact on a child's ability to function. Childhood schizophrenia includes hallucinations, delusions, irrational behavior, and thinking.
.