.

ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ


ਨਰਸੀਸਿਜ਼ਮ ਅਕਸਰ ਸਹਿਜਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ,
TLE ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ, ਸਹਿ-ਰੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਹਿ-ਰੋਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਔਬਸੈਸਿਵ-ਕੰਪਲਸਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰ
(OCD)
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਬਸੈਸਿਵ-ਕੰਪਲਸਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ ਹੈ - ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਵਿਹਾਰ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ... ਜਨੂੰਨ-ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਨੂੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮਾਂ (ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ… ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਮ ਹਨ।
OCD ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਖੁਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਨਾਇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸੇ ਗਰੋਵ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨੂੰਨ ਸਥਾਈ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਚਾਰ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਹਨ; ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹਨ। ਆਮ
OCD ਜਨੂੰਨ ਗੰਦਗੀ, ਸ਼ੱਕ, ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ... ਅਕਸਰ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਡਰ, ਘਿਰਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... OCD ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕੁਝ "ਨਿਯਮਾਂ" ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ।
OCD ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਫੋਬੀਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਟਿਕ ਵਿਕਾਰ, ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਡਿਸਮੋਰਫਿਕ ਵਿਕਾਰ (ਕਲਪਿਤ ਬਦਸੂਰਤ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ
OCD ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਚਿਹਰਾ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਧੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਦਵੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਹੀਣ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਅੰਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਗੁਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬਿੰਦੂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਡਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ।
ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਬਸੇਸਿਵ ਕੰਪਲਸਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
OCD ਪੀੜਤ ਪੈਟਰਨਾਂ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਕਪੂਰਨ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁੰਨਤ (ਪਰੰਪਰਾ) ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
• ਇਰਾਦਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਐਕਟ ਪੂਜਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ।
• ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ।
• ਨੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸੁੰਘ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
• ਪੂਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਧੋਵੋ।
• ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਦੂਰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ।
• ਪੂਰੇ ਸਿਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿੱਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ।
• ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ। ਇਹ ਗਿੱਲੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਗਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਦੁਆਲੇ ਪੂੰਝੋ।
• ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਧੋਵੋ।
ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਧੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਗਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ, ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਪੈਰ ਪੂੰਝਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਧੋਵੋ? ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੈਮਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤੱਯਮਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
• ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਰੇਤ ਜਾਂ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰੋ।
• ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਝੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੂਹਣੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ।
ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਬੇਹੂਦਾ ਹਨ। ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਆਮ (ਖੜ੍ਹਨਾ), ਸੁਜੂਦ (ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ), ਰੁਕੂ (ਝੁਕਣਾ) ਅਤੇ ਜਲਸਾ (ਬੈਠਣਾ)। ਇਸਲਾਮ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ
OCD ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਰਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇਨਾਮ ਲਿਆਏਗੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ।
• ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਣਾ।
• ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ।
• ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ।
• ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਗੋਡੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਇਕ ਗੋਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੋਡੇ ਉਠਾ ਕੇ ਬੈਠੋ।
• ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
• ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ।
• ਬਹੁਤਾ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
• ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਫੂਕ ਨਾ ਮਾਰੋ।
• ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ।
• ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਣ ਲਈ।
• ਹਰ ਇੱਕ ਚੁਸਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 3 ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣਾ।
• ਬਿਸਤਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
• ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਧੂੜ ਲਗਾਓ।
• ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੌਣ ਲਈ।
• ਸੱਜੀ ਹਥੇਲੀ ਨੂੰ ਸੱਜੀ ਗੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਣਾ।
• ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
• ਕਿਬਲਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ।
• ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰ ਸੂਰਾ ਇਖਲਾਸ, ਸੂਰਾ ਫਲਕ ਅਤੇ ਸੂਰਾ ਨਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਫੂਕੋ।
• ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜੋ |
• ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲ੍ਹਾ (ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਦੂਤ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਜੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ।
• ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲ੍ਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬਾ ਅੰਗ ਹਟਾਓ।
• ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਟ ਪਹਿਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ।
• ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
• ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ ਫਿਰ ਖੱਬੀ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹਟਾਓ।
• ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ।
• ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆ (ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ) ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ।
• ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ।
• ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ। ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
• ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਟਾਇਲਟ ਛੱਡਣ ਲਈ।
• ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ।
• ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਬਲਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਬਲੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
• ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ।
• ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਛਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ (ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਕਬਰ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ)।
• ਮਿਸਵਾਕ (ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਬੁਰਸ਼) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੁੰਨਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੂਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਸਵਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 70 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੁਸਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ।
• ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ।
• ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ (ਮਸਜਿਦ) ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ।
• ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ।
ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਉਸਦੇ
OCD ਦਾ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰਸੂਲ (ਅੱਲ੍ਹਾ) ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਲ ਦਾ ਕੋਨਾ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੇਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਫੜੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਨੂੰ ਕੱਸ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਕੀ' (ਕਬਰਸਤਾਨ) ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ। ਉਹ (ਘਰ ਵਿਚ) ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੀ (ਘਰ ਵਿਚ) ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ (ਘਰ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੀ, ਉਹ (ਪਵਿੱਤਰ ਨਬੀ) (ਘਰ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ: ਹੇ ਆਇਸ਼ਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ: ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ: ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਮੈਸੇਂਜਰ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ (ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ) ਦੱਸੀ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ: ਕੀ ਇਹ (ਤੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ) ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ: ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ: ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੋਕ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ: ਜਿਬਰਾਏਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ. ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖੀ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ), ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਹੋ। ਉਸ (ਗੈਬਰੀਅਲ) ਨੇ ਕਿਹਾ: ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਕੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ (ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕਾਂ) ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ: ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਦੂਤ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ (ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਾਂ)? ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਕਹੋ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ (ਕਬਰਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ।

 

Other Mental Disorders
Narcissism is frequently accompanied by a series of comorbidities. Likewise, clinically, the sufferer of TLE is commonly diagnosed as having a variety of psychiatric illnesses. In psychiatry, psychology and mental health counseling, co-morbidity refers to the presence of more than one diagnosis occurring in an individual at the same time. In this chapter we’ll explore the presence of several co-morbidities in Muhammad starting with the most obvious.
Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)
According to Canadian Mental Health Association, Obsessive-Compulsive Disorder is an anxiety disorder - one of a group of medical disorders, which affects the thoughts, behavior, emotions, and sensations.
Collectively, these disorders are among the most common of mental health problems. It is estimated that 1 in 10 people suffers from an anxiety disorder sometime in their life… For people with obsessive-compulsive disorder, obsession creates a maze of persistent thoughts. Those thoughts lead them to act out rituals (compulsions), sometimes for hours a day… Worries and doubts, superstitions and rituals are common to most everyone. OCD occurs when worries become obsessions and the compulsive rituals so excessive that they dominate a person's life. It’s as if the brain is a scratched vinyl record, forever skipping at the same groove and repeating one fragment of song.
Obsessions are persistent ideas, thoughts, impulses or images; they are intrusive and illogical. Common OCD obsessions revolve around contamination, doubts, and disturbing sexual or religious thoughts… Often, a person's obsessions are accompanied by feelings of fear, disgust and doubt, or the belief that certain activities have to be done just so… People with OCD try to relieve their obsessions by performing compulsive rituals, over and over again, and often according to certain"rules."
Children with OCD appear to be more likely to have additional psychiatric problems. They may suffer from conditions such as panic disorder or social phobia, depression, learning disorders, tic disorders, disruptive behavior disorders, and body dysmorphic disorder (imagined ugliness).264
Based on the above definition it is very likely that Muhammad may have suffered from OCD. Prayer is conversation with God. There are no rules to follow when conversing with God. All we need is to direct our attention to Him. But that is not what Muhammad thought. He was obsessed with rituals, such as how to perform ablution; how many times to stand pray and how they should be executed. He explained in minute details how to wash one’s hands, face, nose, ears, etc., and in which order. All these rituals, including the various positions that the worshipper should assume while praying, are meaningless. Communication with God does not require rituals. Yet to Muhammad, they were crucial, to the extent that he thought if a detail of these rituals is missed, the prayer would not be accepted.
Prayer is conversation with God. To Muhammad it was a chore that the individuals had to perform in order to collect reward points and then cash them in the Day of Judgment. The quality of prayer is not important; it is the quantity that matters. Every prayer fetches a point and every prayer lost makes you lose several points. The personal relationship between God and man that is so pivotal in Christianity is complexly absent in Islam. The relationship is not that of father and child, but that of a slave master and his slaves. Instead of love, the emphasis is placed on obedience and fear of God. There is not a word about God’s love for humans. The reason Allah created people is so that they worship him and server him, and to use them a fuels in hell if they fail to do so.
Muhammad’s obsession with rituals can only be understood through Obsessive Compulsive Disorder. OCD sufferers are obsessed with patterns, rituals, and numbers. Mohammad was fixated with number three. There are many rituals that Muslims are required to perform three times. There is no logical explanation for it except for the fact that it is a sunnah (tradition) of Muhammad. The following are the rituals that the believer must perform before praying:
• Declare the intention that the act is for the purpose of worship.
• Rinse out the mouth with water three times
• Cleanse the nostrils by sniffing water in to them three times.
• Wash the whole face three times.
• Wash the right arm three times up to the far end of the elbow and then do the same with the left arm.
• Wipe the whole head or any part of it with a wet hand once.
• Wipe the inner sides of the ears with the forefingers and their outer sides with the thumbs. This should be done with wet fingers.
• Wipe around the neck with wet hands.
• Wash the two feet up to the ankles three times beginning with the right foot.
What is the meaning of washing three times? What is the point of wiping one’s head, neck or feet with wet hand? Why wash the right hand first? These and countless other rituals like these have nothing to do with cleanliness or spirituality. Muhammad’s obsession with rituals becomes further evident through what is known as tayammum. When water is not available, or for any reason it cannot be used, he prescribed tayammum. It is performed as follows:
• Strike both hands slightly on earth or sand or stone.
• Shake the hands off and wipe the face with them once in the same way as done in the ablution.
• Strike the hands again and wipe the right arm to the elbow with the left hand and the left arm with the right hand.
These rituals are absurd. The same can be said about positions for performing prayer, such as qiyaam (standing), sujud (prostrating), ruku' (bowing) and jalsa (sitting). Islam is full of rituals that make no sense. They reveal Muhammad’s obsession with patterns and numbers and makes us conclude that he suffered from OCD. The following are a few rituals considered to be the sunnah of Muhammad that Muslims follow meticulously. They have no meaning whatsoever. Yet, Muhammad thought that disregarding them will bring punishment upon the offender while their observance will bring reward. Pious is one who observes these rules.
• To sit and eat on the floor.
• To eat with the right hand.
• To eat from the side that is in front of you.
• To remove your shoes before eating.
• When eating, to sit with either both knees on the ground or one knee raised or both knees raised.
• Whilst eating one should not remain completely silent.
• To eat with three fingers.
• One should not eat very hot food.
• Do not blow on the food.
• After eating one should lick his fingers.
• A Muslim should drink with the right hand. Satan drinks with the left hand.
• To sit and drink.
• To drink in 3 breaths removing the utensil from the mouth after each sip.
• To make the bed yourself.
• To dust the bed thrice before retiring to bed.
To sleep on the right hand side.
• To sleep with the right palm under the right cheek.
• To keep the knees slightly bent when sleeping.
• To face Qiblah.
• To recite Surah Ikhlaas, Surah Falaq, and Surah Naas before sleeping 3 times and thereafter blow over the entire body thrice.
• On awakening to rub the face and the eyes with the palms of the hands.
• When putting on any garment RasulAllah (the messenger of Allah) always began with the right limb.
• When removing a garment RasullAllah always removed the left limb first.
• Males must wear the pants above the ankles. Females should ensure that their lower garment covers their ankles.
• Males should wear a turban. Females must wear scarves at all times.
• When wearing shoes, first wear the right shoe then the left.
• When removing them first remove the left and then the right.
• To enter the toilet with your head covered.
• To recite the dua (prayer) before entering the toilet.
• To enter with the left foot.
• To sit and urinate. One should never urinate whilst standing.
• To leave the toilet with the right foot.
• To recite the dua after coming out of the toilet.
• One should not face Qiblah or show his back towards the Qiblah.
• Do not speak in the toilet.
• Be very careful of the splashes of urine (being unmindful in this regard causes one to be punished in the grave).
• Using a miswaak (wooden tooth brush) is a great sunnah of Rasulullah. One who makes miswaak when making wuzu and thereafter performs salaah will receive 70 times more reward. To take a Ghusl bath on a Friday.
• To keep a beard that is one fist in length.
• To carry ones shoes in the left hand.
• To enter the masjid (mosque) with the right foot.
• To leave the masjid with the left foot.265
Aisha narrated a story about Muhammad that is further evidence of his OCD. When it was my turn for Allah's Messenger (may peace be upon him) to spend the night with me, he turned his side, put on his mantle and took off his shoes and placed them near his feet, and spread the corner of his shawl on his bed and then lay down till he thought that I had gone to sleep. He took hold of his mantle slowly and put on the shoes slowly, and opened the door and went out and then closed it lightly. I covered my head, put on my veil and tightened my waist wrapper, and then went out following his steps till he reached Baqi' (cemetery). He stood there and he stood for a long time. He then lifted his hands three times, and then returned and I also returned. He hastened his steps and I also hastened my steps. He ran and I too ran. He came (to the house) and I also came (to the house). I, however, preceded him and I entered (the house), and as I lay down in the bed, he (the Holy Prophet) entered the (house), and said: Why is it, O 'A'isha, that you are out of breath? I said: There is nothing. He said: Tell me or the Subtle and the Aware would inform me. I said: Messenger of Allah, may my father and mother be ransom for you, and then I told him (the whole story).
He said: Was it the darkness (of your shadow) that I saw in front of me? I said: Yes. He struck me on the chest which caused me pain, and then said: Did you think that Allah and His Apostle would deal unjustly with you? She said: Whatsoever the people conceal, Allah will know it. He said: Gabriel came to me when you saw me. He called me and he concealed it from you. I responded to his call, but I too concealed it from you (for he did not come to you), as you were not fully dressed. I thought that you had gone to sleep, and I did not like to awaken you, fearing that you may be frightened. He (Gabriel) said: Your Lord has commanded you to go to the inhabitants of Baqi' (to those lying in the graves) and beg pardon for them. I said: Messenger of Allah, how should I pray for them (How should I beg forgiveness for them)? He said: Say, Peace be upon the inhabitants of this city (graveyard) from among the Believers and the Muslims, and may Allah have mercy on those who have gone ahead of us, and those who come later on, and we shall, God willing, join you.266
.