.
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਨਾ

This is your own page

ਸਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਨਿੱਜੀ/ਜਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੈਨ/ਰੋਕ/ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਓ। ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ-ਸੰਪਾਦਕ)

Comments (1245)

Topic: Tuhada Apna
Sort
First < 5 6 7 8 9 > Last
Facebookdel.icio.usStumbleUponDiggGoogle+TwitterLinkedIn
Gravatar
Narendra Pal Singh saluja (Raipur, India)
ਸਭ ਤੇ ਵਡਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਜਿਨਿ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ॥੪॥੧੦॥੫੭॥ {ਪੰਨਾ 749-75
ੳਪਰੋਕਤ ਪਂਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਰਣ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥ ਯਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਭ ਤੋ ਵਡੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਨ ਜਿਨਾ ਦੇ ਦੁਵਾਰਾ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹੁਨ ਸਵਾਲ ਯਹ ੳਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਂਗਰੇਜ ਫਰੇਚਂ ਰਸਿਯਾ ਚੀਨੀ ਯਾ ਸਾਰੇ ਦੁਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਯਹ ਮਾਨਨੇ ਕੋ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਂਗੇ ।ਸਭੀ ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬੜਾ ਕਹੇਂਗੇਂ ।
ਚੁਂਕਿ ਸਬਦੁ ਹਮਾਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ।
ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਨਨੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖੀ ਗਯੀ ਪਂਕਤਿਯੋ ਪਰ ਧਿਯਾਨ ਦੀਜਿਯੇ
• ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨਿ ਸੇ ਮੈ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਨਿ ਨਾਨਕੁ ਕਿਆ ਵੀਚਾਰੇ ॥ pMnw 6
• ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨਿ ਸੇ ਮੈ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਨਿ ਨਾਨਕੁ ਕਿਆ ਬੀਚਾਰੇ ॥ {ਪੰਨਾ 9}
• ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਲਗੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਗਵਾਇ ॥੪॥੧੮॥੫੧॥ {ਪੰਨਾ 33}
• ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀਐ ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥੮॥੮॥ {ਪੰਨਾ 58}
• ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਮੈ ਨਾ ਹਉ ਹੋਵਾ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 139}
• ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥੪॥੯॥ {ਪੰਨਾ 153}
• ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 175-176}
• ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਖੋਵੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ॥੬੪॥ {ਪੰਨਾ 945}
• ਉਕਤਿ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਨਾਨਕ ਲਏ ਸਮਾਇ ॥੧॥ pNnw 260
• ਨਾਨਕ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥੪॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 352}
• ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਦ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 549-550}
• ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ॥੪॥੬॥{ਪੰਨਾ 601-602}
• ਪਾਇਓ ਰੇ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨੁ ਮਿਟਿਓ ਹੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ਏਕੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਲਗਨਾ ॥੨॥੨॥੩੦॥ {ਪੰਨਾ678}
• ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮੇਟਿ ਸਮਾਇ ॥੧੫॥ pNnw 939
ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਤਾ ਹੈ
• ਜਿਸਮੇ ਹੳਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਹ ਨਾਨਕ ਹੈ ਯਹ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ।
• ਹੳਮੈ ਛੋੜਨੇ ਦਾ ਗੁਰ ਗੁਰਨਾਨਕ ਹੈ।
• ਸਬਦ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹਮਾਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ।
ਜਬ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪਰ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਕਾ ਅਰਥ ਲਿਖਤੇ ਹੈ ਤੋ ੳਪਰੋਕਤ ਪਂਕਤੀ ਕਾ ਅਰਥ ਹੀ ਸਾਰਵਭੌਮਿਕ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜਿਸਸੇ ਕੋ ਭੀ ਵਯਕਤੀ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੇਸ ਇਸਸੇ ਅਲਗ (enkari) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ ।ਹਰ ਵਯਕਤੀ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਹੳਮੈ ਕੋ ਛੋੜਨੇ ਕਾ ਗੁਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਂਸਾਰ ਮੇ ਸਬਸੇ ਬੜਾ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਰਖਿਆ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਚੁਂਕਿ ਯਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ( u ) ਔਰ ਜਿਨਿ ਸਬਦ ਕਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁਆ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਪਰ ਨਾਨਕ ਵਯਕਤੀ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕੀ ਸਬਦ ਨਾਨਕੁ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।
12th June 2019 10:16am
Gravatar
Narendra Pal Singh saluja (Raipur, India)
ਔਕੰੜ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਲੇਖ ਮੇ ਸੇ
ਨਾਨਕ ਵਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੁ ॥੨੨॥
ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਔਕੜ ਵਾਲੇ ਸਬਦ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਚਾਨਨਾ ਹੈ ਪਹਚਾਨ ਕਰ ਉਸਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੈ...... ਯਹੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ .....ਯਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ।...... ਜਿਸਨੇ ਇਨ ਔਕੜ ਵਾਲੇ ਸਬਦੋਂ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਅਪਨੇ ...... ਸਤਿਗੁਰੁ ....ਹਰਿ ......ਖੁਦਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਔਕੜ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਕੇ ਉਚਾਰਣ ਕੇ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ
-----------------------------------------------------------
ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਵੈ ॥
ਹਰ ਅਲਗ ਨੇ ਅਪਨੇ ਆਪ ਕੋ ਹੈ ਪਹਚਾਨਣਾ
ਹਰ ਅਲਗ ਜਬ ਅਪਨੇ ਆਪ ਕੋ ਪਹਚਾਣ ਲੇਵੇਗਾ
ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਅਸਤਿਤਵ ਕੇ ਅਪਨੇ 
ਅਲਗ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਪਾ ਲੇਵੇਗਾ
-------------------------------------------------
ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਹਰਿ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥॥ {ਪੰਨਾ 161}
29th April 2019 8:54pm
Gravatar
Makhan Singh Purewal (Quesnel, Canada)
ਪਾਠਕਾਂ/ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਕਈ ਪਾਠਕ/ਲੇਖਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਨਿਗਾਹ ਇਤਨੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ:
ਸਰਜਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਸਰਜਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਕੰਮ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 9 ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੌਨੀਟਰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 150 ਤੋਂ ਉਪਰ ਔਨ ਔਫ ਦੇ ਬਟਣ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਨੀਟਰਾਂ ਉਪਰ ਲੌਗਾਂ/ਗੇਲੀਆਂ, ਕੈਂਟ/ਸਤੀਰ ਅਤੇ ਫੱਟੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੌਨੀਟਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੌਨੀਟਰ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੇੜੇ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਛੇਅ ਕੁ ਇੰਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੱਖਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਲੇਖ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਂਭਣ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ-ਪੁਰ ਦਿਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਅੱਖਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਸਮੇਂ ਫੌਰਮੇਟ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।
ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਪੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੇਠਾਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ।
ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ।
ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵੀਰੋ ਅਤੇ ਪਾਠਕੋ,
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ।
ਇਸ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਮੈਂਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਪਾਠਕ (ਪਾਲ ਹੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ।
ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਤ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ
14th April 2019 7:16pm
Gravatar
Gurmit Singh Barsal (winnemucca, US)
ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਰੋ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ।
ਵੀਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਕਾਰਣ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੁਝ ਚੁੱਪ ਜਿਹੀ ਛਾ ਗਈ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗਹ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ,੧)ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ ੨)ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਪੁੱਛੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਸਮਝਣ ਲਗ ਗਏ ੩)ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਵਧ ਰਹੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੜੋਤ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ।੪)
ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪਾਠਕ/ਲੇਖਕ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਦੀ ਦਿਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀਰ ਅਜਿਹੀ ਉਲਝਣ ਕਾਰਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਣ ਨਾਰਾਜ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ । ਸੋ ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਵਕਤੀ ਨਾਰਾਜਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਦੀ ਆਰੰਭੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਾਗਰੂਕ ਘਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜਕੇ ਤਿਲ-ਫੁਲ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਚੁੱਪੀ ਬਖਸ਼ੀਏ ।
7th April 2019 4:59pm
Gravatar
Eng Darshan Singh Khalsa (Sydney, Australia)
ਬਾਣੀ ‘ਸੁਖਮਨੀ’ ਦੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਸਟਪਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ “ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨੁ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ” ।

ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਗੁਰਮੱਤ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕ ਹੀ ਤਰਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਦੇਖਣ-ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
5th April 2019 7:29pm
Gravatar
Narendra Pal Singh saluja (Raipur, India)
“ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨੁ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ” ।
ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਬਿਨੁ ਸਬਦ ਵਿਚ ਨ ਨੂੰ ਔਕੰੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਹ ਸਭੀ ਵਾਸਤੇ (commen)ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਸੇ ਜੀਵ ਜਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬਿਨਾ ਸਾਸ ਤੋ ਰਹ ਸਕਦੇ ਹੋਨਗੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਸਟ ਕਰੇ
1st June 2019 10:48am
Gravatar
Lakhvinder Singh (Raipur Chhattisgarh, India)
ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ 1.ਗੁੰਡੇ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਸਾਧ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੰਦ ਦਾ ਪੋਥਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀਰ ਲਿਖਾਰੀ, ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਓਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸੂੰਘ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲੀਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ!

ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਰ ਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣੀ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸ੍ਰ. ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ| ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ, ਲਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆ ਨੰਗਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਝਿਝੱਕ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗ ਲਪੇਟ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਮੌਨ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਲੱਖ ਗੁਣਾਂ ਚੰਗਾ ਆ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਿੱਧ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ|
4th April 2019 1:15am
Gravatar
Eng Darshan Singh Khalsa (Sydney, Australia)
ਵੀਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਧਰਲੀ ਈਗੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਿੱਧਾ ਦਾ ਹੋਣਾ।

ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾਉਂ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਉਂ।

ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੇਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ-ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮੱਤ-ਗਿਆਨ-ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ-ਗਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰਿਆਂ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Eng Darshan Singh Khalsa Australia
4th April 2019 3:16am
Gravatar
Gurindar Singh Paul (Aurora, US)
S. Lakhvinder Singh ji,
ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕੁ ਹੋਰਿ ਸਗਲੇ ਬਿਉਹਾਰੀ॥
5th April 2019 6:01pm
Gravatar
Dr Dalvinder Singh Grewal (Ludhiana, India)
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ? ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਪਾਪਾ?
ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ
ਸਵਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹਾ-ਧੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ।ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਾਕ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਇਤਹਿਾਸਿਕ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਜ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ।ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੰਨ-ਮਸਾਣ, ਨਾਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾ-ਬੱਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਕੁੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੌਂਕਦੇ ਸਨ।ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਦ ਕਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਦੀ ਨਿਘੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਨੀਂਦ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਭਗਤ ਜਨ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਪਵਿਤਰ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ।ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਉਠੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਣੀ ਦੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ, ਕਪੜੇ ਪਵਾਉਂਦੀ ਤੇ ਬਸਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਆਪ ਵੀ ਬਸ ਚੜ੍ਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੀ ਦੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਬੀਬਾ! ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠ ਪਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਜ ਨੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇਂ।” ਅਗੋ ਉਸਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, “ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਚਿਆ ਦਾ ਹੋਮ ਵਰਕ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠ ਖੜੀਏ ਤਾਂ ਸੰਵੀਏ ਕਦੋਂ?” ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕੇ, “ਬੀਬਾ! ਇਹ ਤਾਂ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬਲਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ ਥਕੇ ਹੋਏ ਨਾਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਰਾਤੀਂ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪ ਵੀ ਉੱਠ ਤੇ ਬਾਲ ਵੀ ਜਗਾ। ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਸਭ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ।ਭਜ ਨਠ ਮੁਕ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਭ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੱਬ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ”।ਬਾਪੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, “ਪਾਪਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ?” ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੁਲਦੇ-ਭੁਲਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਭਵਿਖ ਧੁੰਦਲਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
24th March 2019 5:19pm
Gravatar
Makhan Singh Purewal (Quesnel, Canada)

ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਜੀਓ,

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪੰਨੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਪੱਣੀਆਂ/ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਲੇਖ ਪਉਣ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਡਾ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਸਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸ: ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਰਗੀ ਸ਼ਬਦਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁੰਡਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਲਤ? ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਪਾਠਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲੇਖਕ ਦੇ ਲੇਖ ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ (ਗੁੰਡੇ ਸੰਤ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਤਨਾ ਸਮਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸਮਾ ਇੱਧਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਂਵੇਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁੰਡਾ ਸਾਧ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣ, ਭਗਵਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਿਰਸੂਲ ਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹੋਣ, ਕੂ ਕਲੱਕਸ ਕਲੈਨ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸਲਵਾਦੀ ਚਿੱਟੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਸਜਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਸ਼! ਜੇ ਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਸੀ ਸੋਚਣੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤਨੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਰਹਿਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਨੋਟ:- ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਸ ਕੁ ਵਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਦੇਖੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਜਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

21st March 2019 1:32pm
Gravatar
Gursharn Singh Dhillon (AJAX, Canada)
ਸ੍ਰ. ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਜੀ,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ । ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ 9ਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ “ਆਪ ਦੇ ਉਕਤ ਦੋਨੋਂ ਬਿਆਨ ਝੂਠੇ ਤੇ ਮਨਘੜੰਤ ਹਨ ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਬੇਹੱਦ ਬੇਤੁਕੇ, ਬੇਹੂਦਾ, ਫ਼ਜ਼ੂਲ, ਵਾਹਿਯਾਤ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਦੇ ਹਨ ।
ਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਜਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿਸਨੂੰ ਹੈ ?
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ।
ਆਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ (ਦੋਗਲਾ ਅਤੇ ਗੁੰਡੇ) ਦਾ ਬਦਲ ਦੱਸ ਦੇਵੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ”।
ਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਾਪਦੀ। ਉਂਝ ਆਪ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇ ਲਫ਼ਜ ਆਪ ਤੇ ਜਰੂਰ ਢੁੱਕਦੇ ਹਨ ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਖੈ ਨਾਲਿ ਨ ਲੁਝੀਐ ॥ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਨੀਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੂਰਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਜਦੀ ਉਹ ਰੁੱਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ “ਏਤੁ ਗੰਢਿ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਮੂਰਖ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਮੁਹਿ ਮਾਰ “॥ ਸੋ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ।
ਧੰਨਵਾਦ ।
21st March 2019 10:54am
Gravatar
Gurindar Singh Paul (Aurora, US)
ਸ: ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ,
ਆਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, “…ਜਿਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਆਪ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂਅ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ”। ਅਤੇ, “…ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂਅ ਲੇਖ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ”।
ਸ: ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਸ: ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,
“ਜਿਨ੍ਹਾਂ ੯ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ:…”।
ਸ: ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਇਸ ਸਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਉਕਤ ਦੋਨੋਂ ਬਿਆਨ ਝੂਠੇ ਤੇ ਮਨਘੜੰਤ ਹਨ ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਬੇਹੱਦ ਬੇਤੁਕੇ, ਬੇਹੂਦਾ, ਫ਼ਜ਼ੂਲ, ਵਾਹਿਯਾਤ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਹਨ! ਸ: ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ “ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ” ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ।
ਦੋਗਲਾ, ਅਤੇ ਗੁੰਡੇ ਪਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਸਰਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ (ਦੋਗਲਾ ਅਤੇ ਗੁੰਡੇ) ਦਾ ਬਦਲ ਦੱਸ ਦੇਵੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ।
ਆਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਮੈਂ ‘ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ’ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ!
21st March 2019 8:15am
Gravatar
Baldev Singh (Fjerdingby, Norway)
ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਵੀਰ ਜੀ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਠਕ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ'ਚ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਪਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਰ ਕਿਧਰੋਂ ਭਾਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ-ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ'ਚ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੱਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ-ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਡਾਇਲਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਡਾਇਲਾਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਡਾਇਲਾਗ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ,
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ
21st March 2019 5:24am
Gravatar
Varinder Singh Goldy (Simi Valley, US)
ਵੀਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ੧੦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ । ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਇਟ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਟ ਹੀ ਹੈ । ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਥੋਂ ਹੀ ਲਈ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨਵਾ ਹੁਣਾ ਦੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲੇਖ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ । ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਲੇਖਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏ ਹਨ ਕੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਗੰਦ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕੀਏ । ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਬੰਦ ਨਾਂ ਕਰੋ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੇ ਕੰਮ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ।
20th March 2019 7:37pm
Gravatar
Gursharn Singh Dhillon (AJAX, Canada)
ਸ੍ਰ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਜੀ,
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ।
ਆਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸਮਝੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ”!
ਵੀਰ ਜੀ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਆਪ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂਅ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।
ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਆਪ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ “ਸਾਰਿਆਂ ਲੇਖਕਾਂ” ਲਈ ਹੈ”?
ਪਾਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂਅ ਲੇਖ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ । ਉਂਝ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ “ਦੋਗਲੇ” ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤਘਣ” ਆਖੋ ।
ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਨੇ ਲਫ਼ਜ “ਦੋਗਲਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤਘਣ” ਲਿਖੇ ਹਨ ਇਹ ਗਾਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ ਉਸਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ?
ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਮੈਂ ਦੋਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ (ਗ੍ਰੰਥ) ਦੇ ਕ੍ਰਿਤਘਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ (ਗ੍ਰੰਥ) ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸ਼੍ਰੱਧਾਲੂ ਵੀ ਹਨ” ।
ਪਾਲ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹਰਾਮਖੋਰ ਅਤੇ ਹਰਾਮੀ ਵੀ ਹੈ । ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੇਖ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ “ਦੋਗਲੇ ਅਤੇ “ਕ੍ਰਿਤਘਣ” ਆਖੋ ?
ਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਜੇ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਕੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ । ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਜੀ ।
ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਆਉਣ ਤੇ ਸਹੀ ।
20th March 2019 4:00pm
Gravatar
Gursharn Singh Dhillon (AJAX, Canada)
Makhan Singh Purewal (Quesnel, Canada)
‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ/ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਅੱਜ 17 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੇਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅੱਪਡੇਟ ਫਿਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਲੇਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੱਗ-ਭੱਗ 9 ਸਾਲ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਕੁ ਵਜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੋ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਹਫਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5-9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ 9 ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਸੰਤ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਪਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕਾਂ/ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਛਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਠਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਜਰੂਰ ਛਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਲੇਖਕ/ਪਾਠਕ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਖ-ਪਾਤ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 9 ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ:
1- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ
2- ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ
3- ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
4- ਡਾ: ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
5- ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ‘ਵਰਨਨ’
6- ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ
7- ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਕਰਾਮਿੰਟੋ
8- ਇੰਜ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ
9 – ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਪਾਠਕ/ਲੇਖਕ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮੰਚ ਬਥੇਰੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ
20th March 2019 3:59pm
Gravatar
Paul (Aurora, US)
ਸ: ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ,
ਗਿਲੇ ਭਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ! ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸਮਝੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ: ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੇ “ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ” ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਆਪ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ “ਸਾਰਿਆਂ ਲੇਖਕਾਂ” ਲਈ ਹੈ?
ਆਪ ਦਾ ਗਿਲਾ ਮੇਰੀ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ (ਦੋਗਲਾ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ) ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਗਲਾ ਪਦ ਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ/ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗ਼ੱਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: ਅੰਨ ਜਾਂ ਆਨਾਜ। ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਾਜਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਦੋਗਲਾ (ਦੋ+ਗ਼ੱਲਾ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਗਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਤਕ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਇਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਗਲਾ ਜਾਂ ਦੁਬਾਜਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ (ਗ੍ਰੰਥ) ਦੇ ਕ੍ਰਿਤਘਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ (ਗ੍ਰੰਥ) ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸ਼੍ਰੱਧਾਲੂ ਵੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ‘ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ’ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋਗਲਾ ਜਾਂ ਦੁਬਾਜਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ? ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸੁਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਅਲ੍ਹੜ ਅਕਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਅਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਅਬਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣ, ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕਰਨ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਗਈ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁੰਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ; ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸ: ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ “ਗੁਰਮੁਖ” ਹਾਂ?
20th March 2019 9:36am
Gravatar
Gursharn Singh Dhillon (AJAX, Canada)
ਸ੍ਰ. ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਜੀ,
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ।
ਸ੍ਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ “ਦੋਗਲੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤਘਣ” ਹੋ ਗਏ ?
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਇਸ ਸੋਧਕ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰਣ ਵਾਲੇ ਦੋਗਲੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੜ ਗਏ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਤਘਣ ਤੇ ਕੱਚਿਆਂ ਦੇ ਝੜ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ” ਹੋ ਗਏ ?
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੱਛਲੇ ਦੱਸ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ “ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਜਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੀ ਤਰੀਫ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ?
ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਗਲੇ ਨਹੀਂ ਆਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਬਾਣੀਆਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਾਤਰੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਵਿਖਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ।
ਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁੱਖ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?
ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਫੇਰ ।
19th March 2019 1:52pm
Gravatar
Pritam Singh (Vancouver BC Canada, Canada)
ਸ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ,

ਆਪਣੀ ਸੇਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਵਿਚਰੋ!

ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ
13th March 2019 8:50pm
First < 5 6 7 8 9 > Last
Page 7 of 63

Add Comment

* Required information
(never displayed)
 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Code PHP Quote Line Bullet Numeric Link Email Image Video
 
Smile Laugh Cool Shocked
 
5000
What is the next number: 10, 12, 14, ..?
 
Enter answer:
 
Remember my form inputs on this computer.
 
 
Powered by Commentics

.