.
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਨਾ

This is your own page

ਸਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਨਿੱਜੀ/ਜਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੈਨ/ਰੋਕ/ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਓ। ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ-ਸੰਪਾਦਕ)

Comments (922)

Topic: Tuhada Apna
Sort
First < 2 3 4 5 6 > Last
Facebookdel.icio.usStumbleUponDiggGoogle+TwitterLinkedIn
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur c g, India)
ਅਜੂਨੀ ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ
ਸਬਦੁ ਹੀ ਅਜੂਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਬਦੁ ਹੀ ਅਜੂਨੀ ਹੈ॥ਅਜੂਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਬਦੁ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਦੁ ਕੇ ਦੁਆਰਾ॥
ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਤੂੰ ਚੀਨਹਿ ਨਾਹੀ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਆਵਹਿਗਾ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 434}
ਹਉਮੈ ਬਿਆਪਿਆ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਆਵੈ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 732}
ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਾਨਿ ਬਸਤੁ ਹੈ ਬਾਹੁੜਿ ਜਨਮਿ ਨ ਆਵਾ ॥੧॥{ਪੰਨਾ 795}
ਫੇਰੀ ਫੇਰੁ ਨ ਹੋਵੈ ਕਬ ਹੀ ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਬੰਧਿ ਪਾਲੈ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 885}
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਬਿਖੁ ਭਉਜਲੁ ਸਬਦਿ ਤਰਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ {ਪੰਨਾ 114}
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਨੁ ਜੀਤਿਆ ਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਘਰੈ ਮਹਿ ਪਾਇ ॥ {ਪੰਨਾ 26}
ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥ {ਪੰਨਾ 29}
ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਸੋ ਮਰਿ ਰਹੈ ਫਿਰਿ ਮਰੈ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ॥ ਸਬਦੈ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਭੂਲਾ ਫਿਰੈ ਮਰਿ ਜਨਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੭॥ {ਪੰਨਾ 58}
ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਤਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੈ ਤਾ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੭॥ {ਪੰਨਾ 506}
ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਨ ਪਛਾਣਹਿ ਮਰਿ ਜਨਮਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ॥੨॥ ਪੰਨਾ 601-602}
ਸਬਦਿ ਮਰਹੁ ਫਿਰਿ ਜੀਵਹੁ ਸਦ ਹੀ ਤਾ ਫਿਰਿ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਈ ॥ {ਪੰਨਾ 603-604}
ਸਬਦਿ ਮਰਹਿ ਫਿਰਿ ਨਾ ਮਰਹਿ ਤਾ ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਇ ॥ {ਪੰਨਾ 649}
ਸਬਦੁ ਚੀਨਹਿ ਤਾ ਮਹਲੁ ਲਹਹਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ॥ {ਪੰਨਾ 649}
ਹਉਮੈ ਬਿਆਪਿਆ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਆਵੈ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 732}
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦੇ ਜੇ ਮਰੈ ਫਿਰਿ ਮਰੈ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ॥ {ਪੰਨਾ 1008-1009}
ਸਚੁ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਜਿਤੈ ਲਗਿ ਤਰਣਾ ॥ ਅਕਥੁ ਕਥੈ ਦੇਖੈ ਅਪਰੰਪਰੁ ਫੁਨਿ ਗਰਭਿ ਨ ਜੋਨੀ ਜਾਇਆ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1040-1041}
ਇਹੁ ਭਵਜਲੁ ਜਗਤੁ ਸਬਦਿ ਗੁਰ ਤਰੀਐ ॥ {ਪੰਨਾ 1041-1042}
ਆਵੈ ਜਾਇ ਜੰਮੈ ਮਰੈ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਛੁਟਾਹੀ ॥ {ਪੰਨਾ 1091}
ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਰੋਧਰੁ ਗੁਰੁ ਦੇਵੈ ਪਤਿ ਮਤੀ ॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 931}
ਪੁਸਤਕ ਪਾਠ ਬਿਆਕਰਣ ਵਖਾਣੈ ਸੰਧਿਆ ਕਰਮ ਤਿਕਾਲ ਕਰੈ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਮੁਕਤਿ ਕਹਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਉਰਝਿ ਮਰੈ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1127}
ਮਃ ੩ ॥ ਜੀਆ ਅੰਦਰਿ ਜੀਉ ਸਬਦੁ ਹੈ ਜਿਤੁ ਸਹ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗਿ ਆਨ੍ਹ੍ਹੇਰੁ ਹੈ ਸਬਦੇ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥ {ਪੰਨਾ 1250}
ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ।ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਲਾ ਮੁਲ ਮੰਤ੍ਰ ਦਰਜ ਹੈ।ਮੁਲ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਤਵਪੁਰਨ ਸਬਦ ਅਜੂਨੀ ਹੈ।ਅਜੂਨੀ ਸਬਦ ਦੇ ਵਿਚ ਨ ਨੂ ( ੀ ) ਦੀ ਮਾਤ੍ਰਾ ਹੈ।ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਅਜੂਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾ ਅਜੂਨੀ ਕੇ ਦੁਆਰਾ।ਸਵਾਲ ਯਹ ੳਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਯਾ ਹੈ ਜੋ ਜੋਨੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਵਦਾਂ ?
ੳਪਰ ਲਿਖੀ ਸਾਰੀ ਪਂਕਤਿਆ ਇਕ ਹੀ ਗਲ ਕਹ ਰਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਬਦੁ ਹੀ ਅਜੂਨੀ ਹੈ।
ਸਬਦੁ ਹੀ ਅਜੂਨੀ ਹੈ । ਅਜੂਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਬਦੁ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਦੁ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ।
27th January 2018 6:52am
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur c g, India)
ਸੈਭੰ....... ਅਪਨੇ ਆਪ (automatic)
ਗੁਰ....... ਗੁਰ ਬਤਾਯੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂ ।
ਪ੍ਰਸਾਦਿ ..... ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਪਤੀ ਕੇ
ਜਪੁ....... ਇਸਲਿਯੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਬਦ( ਸਬਦੁ) ਕੋ ਅਲਗ ਅਲਗ ਜਪ( ਜਪੁ )ਤਾਕਿ ਤੇਰੀ
ਆਦਿ ......ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਸੁਰੁਆਤ ਵਿਚ
ਸਚੁ ..... ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਚ
ਜੁਗਾਦਿ...... ਚਾਰੋ ਜੁਗ ਕੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸੁਰੁਆਤ ਵਿਚ (ਜੁਗ ਵਿਚਾਰੋ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਬਦਲਤੇ ਹੈ)
ਸਤਿ ਜੁਗ......ਹਰ ਅਲਗ ਅਸਤਿਤਵ ( ਹੋਂਦ ) ਕਾ ਸਮਯ
ਤ੍ਰੇਤਾ ਜੁਗ .....ਹੁਕਮੁ ਮਾਨਨੈ ਕਾ ਸਮਯ
ਦਵਾਪਰ...... ਦੁਵਿਧਾ ਕਾ ਸਮਯ ਵਿਚਾਰ
ਕਲਿਜੁਗ.... ਹਉਮੈ ਕਾ ਸਮਯ ਵਿਚਾਰ
ਸਚੁ.....ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਚ
ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ....... ਵਰਤਮਾਨ ਕਾ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਚ
ਨਾਨਕ..... ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹ ਰਹੇ ਹੈ
ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ..........ਤੇਰਾ ਭਵਿਸਯ ਭੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਚ ਹੋ ਸਕੇ
27th January 2018 6:56am
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur c g, India)
ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਓਅੰਕਾਰ ਕੀ (ਓਅੰਕਾਰਿ) ਏਕ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਧੁਨ (ਧੁਨਿ) ਵਿਚ ਏਕੈ (ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਏਕੁ ਕਾ ਬਹੁ ਵਚਨ) ਏਕੈ ਅਲਗ ਅਲਗ ਰਾਗ (ਰਾਗੁ) ਅਲਾਪੈ ਜਾ ਰਹੇਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੇ ਜੋ ਸੁਰ ਮੇ ਹੈ ਵਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਰ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਹ ਅਸੁਰ ਹੈ । ਜੋ ਅਸੁਰ ਹੈ ਵਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰ ਮੇ ਆਵੇਗੇ।
ਸਤਿ ਨਾਮੁ
ਓਅੰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਅਲਗ ਅਸਤਿਤਵ ( ਹੋਂਦ ) ਕੋ ਏਕ ਅਲਗ ਨਾਮ ਦਿਯਾ ਹੈ।(ਸਤਿ ਨਾਮੁ) ਹਰ ਅਲਗ ਅਸਤਿਤਵ ਕਾ ਏਕ ਅਲਗ ਨਾਮ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਲ (combination) (ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰ ਅਲਗ ਕਾ ਹਰ ਅਲਗ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਲ) ਹੈ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਦੇਇ ਦ੍ਰਿੜਾਇ ॥ {ਪੰਨਾ 759}
ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕੇ ਅਧਾਰ ਪਰ ਕਾਰਯ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪੁਰਖ (ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ) ਕੋ ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹੁਕਮ (ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ) ਕੋ ਅਲਗ ਅਲਗ ਬੂਝਤੇ ਹੁਯੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ(ਨਿਰਭਉ) ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹਉਮੈ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ (ਨਿਰਵੈਰੁ ) ਸਮਯ ਚਕ੍ਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਇਸਥਿਰ ਪਲ (ਅਕਾਲ ਮੁਰਤਿ) ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਬਦ (ਸਬਦੁ) ਕੇ ਦੁਆਰਾ( ਅਜੂਨੀ) ਅਪਨੇ ਆਪ (automatic)( ਸੈਭੰ) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਗੁਰ ਬਤਾਯੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਪਤੀ ਕੇ (ਪ੍ਰਸਾਦਿ)

ਇਸਲਿਯੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਬਦ( ਸਬਦੁ) ਕੋ ਅਲਗ ਅਲਗ ਜਪ ( ਜਪੁ )ਤਾਕਿ ਤੇਰੀ ਵਯਕਤੀਗਤ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਚ( ਆਦਿ ਸਚ) ਚਾਰੋ ਜੁਗ ਕੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸੁਰੁਆਤ ਵਿਚ (ਜੁਗ ਵਿਚਾਰੋ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਬਦਲਤੇ ਹੈ) ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਚ (ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ) ਵਰਤਮਾਨ ਕਾ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਚ( ਹੈਭੀ ਸਚੁ )ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਵਿਸਯ ਭੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਚ ਹੋ ਸਕੇ (ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ) ਹਰ ਵਯਕਤੀ ਇਸ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਬਦ (ਸਬਦੁ)ਕਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪਾਲਨ ਕਰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਬ ਹਮ ਇਸ ਪੁਰੇ ੴ ਸੇ ਲੇਕਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤਕ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਸਬਦ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਕੇ ਪਾਲਨ ਦੁਆਰਾ।

ਅਜੂਨੀ ਸਬਦ ਦੇ ਅੱਰਥ ਨੂੰ ਮੁਲ ਮੰਤ੍ਰ ਵਿਚ ਰਖਣ ਤੇ
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਸਬਦੁ ਕੇ ਦੁਆਰਾ(ਅਜੂਨੀ ) ਅਪਨੇ ਆਪ (automatic) (ਸੈਭੰ ) ਗੁਰ ਬਤਾਯੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇ(ਪ੍ਰਸਾਦਿ )
27th January 2018 7:04am
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur c g, India)
ਗੁਰ-- ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਏਕ ਜੈਸਾ ਗੁਰ
ਗੁਰੁ -- ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੰਦਿਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੁ ਸਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਯਾ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਗੁਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਯਕਤੀ ਦਾ ਅਪਨਾ ਅਪਨਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਗੁਰ ਉਸਦਾ ਵਯਕਤੀਗਤ ਹੈ
ਗੁਰੂ -- ਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰੁ ਦੇ ਪਾਲਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
18th January 2018 9:24am
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur c g, India)
ਚੁਂਕਿ ਸਬਦੁ ਹਮਾਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ । ਇਸਲਿਏ
ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਨਨੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖੀ ਗਯੀ ਪੰਕਤਿਯੋਂ ਪਰ ਧਿਯਾਨ ਦੀਜਿਯੇ
• ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨਿ ਸੇ ਮੈ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਨਿ ਨਾਨਕੁ ਕਿਆ ਵੀਚਾਰੇ ॥ pMnw 6
• ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨਿ ਸੇ ਮੈ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਨਿ ਨਾਨਕੁ ਕਿਆ ਬੀਚਾਰੇ ॥ {ਪੰਨਾ 9}
• ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਲਗੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਗਵਾਇ ॥੪॥੧੮॥੫੧॥ {ਪੰਨਾ 33}
• ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀਐ ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥੮॥੮॥ {ਪੰਨਾ 58}
• ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਮੈ ਨਾ ਹਉ ਹੋਵਾ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 139}
• ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥੪॥੯॥ {ਪੰਨਾ 153}
• ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 175-176}
• ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਖੋਵੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ॥੬੪॥ {ਪੰਨਾ 945}
• ਉਕਤਿ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਨਾਨਕ ਲਏ ਸਮਾਇ ॥੧॥ pNnw 260
• ਨਾਨਕ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥੪॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 352}
• ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਦ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 549-550}
• ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ॥੪॥੬॥{ਪੰਨਾ 601-602}
• ਪਾਇਓ ਰੇ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨੁ ਮਿਟਿਓ ਹੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ਏਕੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਲਗਨਾ ॥੨॥੨॥੩੦॥ {ਪੰਨਾ678}
• ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮੇਟਿ ਸਮਾਇ ॥੧੫॥ pNnw 939

ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਕਤਿਯੋ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
• ਜਿਸਮੇ ਹੳਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਹ ਨਾਨਕ ਹੈ ਯਹ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ।
• ਹੳਮੈ ਛੋੜਨੇ ਦਾ ਗੁਰ ਗੁਰਨਾਨਕ ਹੈ।
27th January 2018 6:32am
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur c g, India)
ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ ॥ ਜਿਉ ਆਪਿ ਚਲਾਏ ਤਿਵੈ ਕੋਈ ਚਾਲੈ ਜਿਉ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਭਗਵਾਨਾ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 797}
29th January 2018 8:18am
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur c g, India)
ਹੁਕਮ -- ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਏਕ ਜੈਸਾ ਹੁਕਮ
ਹੁਕਮੁ-- ਸਾਰੇ ਵਖ ਵਖ ਬਂਦਿਆ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮੁ ਸਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਦਾਂ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹੁਕਮ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਯਕਤੀ ਦਾ ਅਪਨਾ ਅਪਨਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹੁਕਮ ਉਸਦਾ ਵਯਕਤੀਗਤ ਹੈ
ਚੁਂਕਿ ਯਹਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਸਲਿਏ ਕ੍ਰਿਆ ਬਹੁ ਵਚਨ ਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਹੁਕਮਿ -- ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹੁਕਮ (ਹੁਕਮੁ) ਦਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਕਮਿ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁਕਮ ਵਿਚ।
18th January 2018 9:21am
Gravatar
Iqbal Singh Dhillon (Chandigarh, India)
ਮੁਕਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ‘ ਮੁਕਤਸਰ ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ‘ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ’ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1705 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ (ਜਨਵਰੀ ਨਹੀਂ) ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 40 ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 40 ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਦਾ ਸਿਰ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ‘ ਮੁਕਤਾ ’ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਤਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ‘ ਮੁਕਤਾ ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਂਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ‘ ਮੁਕਤਾ ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ‘ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ-ਪਰਾਪਤੀ ’ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵੇਦਾਂਤਿਕ ਅਤੇ ਮਨਮੱਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੱਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ‘ ਮੁਕਤੀ ’ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ‘ ਨਿਰਮਲ ’ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇਗੁਰਮੱਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ‘ ਮੁਕਤੀ ’ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ‘ ਮੁਕਤਾ ’ਨਾਮ ਦਾ ਲਕਬ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਕਰਣਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਨਾਂਵ-ਰੂਪ ‘ ਮੁਕਤੀ ’ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ-ਰੂਪ ‘ ਮੁਕਤ ’ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ‘ ਮੁਕਤਾ ’ ਨਹੀਂ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ‘ ਮੁਕਤਾ ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ‘ ਮੋਤੀ ’ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਵਸਤੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ‘ ਮੁਕਤਾ ’ ਸ਼ਬਦ ‘ ਮੋਤੀ’ ਜਾਂ ‘ ਹੀਰਾ ’ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਨਾਲਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ‘ ਪੰਜ-ਹਜ਼ਾਰੀ ’ ਜਾਂ ‘ ਦਸ-ਹਜ਼ਾਰੀ’ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਡੇਰਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਮੁਕਤਸਰ ’ ਦੀ ਬਜਾਇ ‘ ਮੁਕਤਾਸਰ ’ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
16th January 2018 9:07pm
Gravatar
Gursharn Singh Dhillon (Ajax, Canada)
ਸ੍ਰ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ।

ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 'ਮੁਕਤਾ' ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ । ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਰੇ ਵੱਡਮੁਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਤਾਂਘ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ; ਧੰਨਵਾਦ ।
ਆਦਰ ਸਹਿਤ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ
18th January 2018 6:57am
Gravatar
Makhan Singh Purewal (Quesnel, Canada)
‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ/ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ/ਲੇਖਕ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2018 ਦਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਲੇਖ, “ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਨਾਮ ਡੇਰਾਵਾਦ” ਦੀ 35ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਧੂਤੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਅਥਵਾ ਜਿੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਥਿਤ ਵਿਦਵਾਨਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
7th January 2018 5:27pm
Gravatar
Dr Dalvinder singh grewal (Ludhiana, India)
ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ
ਡਾ: ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ
ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਦ ਰੁਕ ਜਾਣੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਛਾਤੀ ਕੱਢ ਕੱਢ ਟਾਹਰਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹੈਂ,
ਕਮਰ ਤੇਰੀ ਨੇ ਕਦ ਝੁਕ ਜਾਣੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਰੱਬ ਦੀ ਦਿਤੀ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਹੈ,
ਕਾਲ ਤੇਰੇ ਦਰ ਕਦ ਢੁਕ ਜਾਣੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਖੇਡ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਖੇਡੀ ਚੱਲ,
ਕਦ ਤੇਰਾ ਡੰਡਾ ਡੁੱਕ ਜਾਣੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਸੁੰਦਰ ਤਨ, ਇਹ ਵਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਸੜਣਹਾਰ,
ਖਾਕ ਚ ਰੂਪ ਕਦੋਂ ਲੁਕ ਜਾਣੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਲੈ ਲੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ,
ਕਦ ਤੇਰਾ ਮੰਜਾ ਠੁਕ ਜਾਣੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਦ ਰੁਕ ਜਾਣੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
6th January 2018 2:02pm
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur c g, India)
ਅੰਤ ਮੁਕਤਾ ਔਕੰੜ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਬਦ ਦੇ ਅਰੱਥ
ਪਹਿਲਾ ਹਰ ਚੰਗੀ ਗਲ ਦਾ ਮਜਾਕ ਬਨਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੁਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ।
ਜਿਸ ਵਯਕਤੀ ਨੇ ਸਬਤੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਗੋਲ ਹੈ ਸਭਨੇ ਉਸਦਾ ਮਜਾਕ ਉੜਾਯਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੁ ਅੱਜ ਸਭਨੇ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਯਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਗੋਲ ਹੈ।
ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਹਨਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਬਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਖਰ ਨੂੰ ਲਗੀ ਔਕੜ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਜਰੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਯਹ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ । ਅੱਜ ਇਸਦਾ ਮਜਾਕ ਉੜੇਗਾ ਵਿਰੋਧ ਭੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਤੁੰ ਏਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਭੀ ਆਵੇਗਾ ਜਦ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਔਕੜ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਨੇ ਬਿਨਾ ਸਾੱਨੂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਨਹੀ ਆ ਸਕਦੇ । ਜਿਸ ਸਮੇ ਔਕੜ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਣਗੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਅਪਨੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਬਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਖਰ ਨੂੰ ਲਗੀ
ਔਕੰੜ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾ ਬਾਣੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।
ਔਕੰੜ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਨਹੀਂ ਲਭਿ ਸਕਦਾ।
ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਨਹੀਂ ਲਭਿ ਸਕਦਾ।
ਔਕੰੜ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਅਰੱਥ ਸਮਝ ਆਯੇਗਾ।
ਮੁਖ ਤੋ ਅਪਨੇ ਆਪ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਚਰ ਜਾਯੇਗਾ ।
ਔਕੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੀ ਦਾ ਅਪਨਾ ਅਪਨਾ ਵਖ ਵਖ ।
ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੀ ਨੇ ੳਸ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਵਖ ਵਖ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੁੰ ਦੋ ਤਰਹ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਭਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ (same) ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਭਨਾ ਨੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ (same) ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਦ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅਖਰ ਅੰਤ ਮੁਕਤਾ ਹੈ (common)। ਦੁਸਰਾ ਹਰ ਵਯਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਵਯਕਤੀਗਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਪਾਲਨ ਸਭਨਾ ਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਨ ਸਾਨੂੰ ਐ ਸਮਝਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਲਗ ਅਲਗ ਉਪਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ?
ਸਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅਖੱਰ ਨੂੰ ( ੁ ) ਦੀ ਮਤ੍ਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਬਦ ਨੂ ਵਯਕਤੀਗਤ ਬਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਹਰ ਵਯਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ( ੁ ) ਔਕੜ ਵਾਲੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਸਬਦ ਦਾ ਵਯਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪਾਲਨ ਕਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇ ਸਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ( ਿ) ਦੀ ਮਾਤ੍ਰਾ ਲਗਾਯੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਬਦ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਹਰਿ ਸਬਦ ਬਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦਾਇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਵਯਕਤੀ ਜਦ ਅਪਨੇ ਲਿਯੇ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਔਕੜ ਵਾਲੇ ਸਬਦ ਦਾ ਵਯਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਬਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਯਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਲਾ ਹਰਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਔਕੜ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਸਰਾ ਹਰਿ ਹਰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਵਯਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਹ ਯਮਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਹਿਆ ਹੈ । ਹਰ ਅਲਗ ਸਬਦ ਤੇ ਹਰ ਅਲਗ ਵਯਕਤੀ ਦਾ ਮੇਲ ( ਜੋੜ combination) ਹੈ ।
ਹਰ ਅਲਗ ਦਾ ਹਰ ਅਲਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਸਬਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਖਰ ਵਿਚ (ਆ ) ਦੀ ਮਾਤ੍ਰਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਏਕਾ ਭਗਤਾ ਨਾਮਾ ਨਾਨਕਾ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮਾ ਖੁਦਾ
ਔਕੜ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਬਦ ਵਿਆਪਕ (infinity) ਅਨੰਤ ਅਰਥ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਯਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹੋਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਚਾਰ ਪੰਕਤਿਆਂ ਲੈਦੇ ਹਾਂ ਪਹਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਦੁਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੇ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1 ਜਿਤੁ ਖਾਧੈ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਹਿ ਚਲਹਿ ਵਿਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ {ਪੰਨਾ 16-17}
2 ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਮਨੁ ਮਾਂਜੈ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 687-688}
3 ਜੋ ਗੁਰੁ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
4 ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਪੜਿਆ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 163-164}
ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਜਿਤੁ ਤੇ ਤਨੁ ਸਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅਖਰ ਨੂੰ ਔਕੜ ਦੀ ਮਾਤ੍ਰਾ ਲਗੀ ਹੈ । ਦੋਨੋ ਸਬਦ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ।ਜਿਤੁ ਖਾਧੈ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਤਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਤੁ ਖਾਧੈ ( .......) ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ(.......) ਮਨ ਮਹਿ ਚਲਹਿ ਵਿਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ {ਪੰਨਾ 16-17}
ਪਹਿਲੇ(.........) ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਸਹ ਅਨੰਤ ਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਖੇ ਜਾਨਗੇ। ਦੁਸਰੇ (.......) ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਸਹ ਅਨੰਤ ਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਨੇ ਹਨ ।
.......... .(ਭਟਾ).......................(.ਕਰਮ ਸਿੰਘ)
............(.ਦੂਧ.).....................(..ਪਰਮ ਸਿੰਘ)
...........(.ਮੀਠਾ..).......... ...........(..ਚਰਨ ਸਿੰਘ )
..........(. ਮੁਸੰਬੀ...)........... ............(...ਮਾਨ ਸਿੰਘ)
..........(.****..).........................(..****..).....
..........(..****..)......................(...*** *..)...
........(..****..)........................(..****...)..
ਯਹ ਕ੍ਰਮ ਵਿਆਪਕ (infinity ਅਨੰਤ) ਤਕ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ
(****).................................(..****)
(ਹਰ..).................................(..ਹਰ)
ਹਰ ਅਲਗ ਪਦਾਰਥ........ ਹਰ ਅਲਗ ਵਯਕਤੀ
ਚਲਦਾ.....
5th January 2018 8:29am
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur c g, India)
ਹਰ ਅਲਗ ਪਦਾਰਥ ਔਰ ਹਰ ਅਲਗ ਵਯਕਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨੁ ਹੀ ਹਰ ਕਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸ ਅਨੰਤ ਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਹਰ, ਤੇ ਅਨੰਤ ਵਯਕਤਿਯੋ ਨੂੰ ਭੀ ਹਰ ਕਿਹਾ ਜਾਯੇਗਾ ਜਦ ਹਰ ਅਲਗ ਵਯਕਤੀ ਹਰ ਅਲਗ ਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਕਰ ਉਸਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਸਮਯ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਬਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰਿ ਅਨੰਤ ਖਾਨੇ ਵਾਲੇ .ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਸਰਾ ਹਰਿ ਹਰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਅਨੰਤ ਵਯਕਤਿਯੋਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਹ ਯਮਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਨੋ ਹਰਿ ਦੇ ਅਰਥ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹੋਂਦੇ ਹਨ। ਅਨੰਤ ਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਨੰਤ ਵਯਕਤੀ ਭੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਹਰ ਅਲਗ ਵਯਕਤੀ ਨੇ ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਚੁਨਾਵ ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਗੁਰ (ਗੁਰੁ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਹਰ ਅਲਗ ਵਯਕਤੀ ਨੇ ਹਰ ਅਲਗ ਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਕਰ ਇਸ ਦਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਜਪੁ (ਅਲਗ ਅਲਗ ਪਾਲਨ) ਹੋਵੇਗਾ । ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ ਜਪੁ (ਪਾਲਨ)ਹੋਵੇਗਾ ਨੀਚੇ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਨਾ ਹੈ ।
ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਧ ਨਹੀਂ ਪੀਨਾ ਹੈ ।
ਚਰਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਨਾ ਹੈ ।
ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਸੰਬੀ ਨਹੀ ਖਾਨੀ ਹੈ
*** ਨੇ *** ਨਹੀਂ ਖਾਨਾ ਹੈ
*** ਨੇ *** ਨਹੀਂ ਖਾਨਾ ਹੈ
*** ਨੇ *** ਨਹੀਂ ਖਾਨਾ ਹੈ
ਹਰ ਅਲਗ ਨੇ ਹਰ ਅਲਗ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਖਾਨਾ ਹੈ।
ਹਰ ਅਲਗ ਨੇ ਹਰ ਅਲਗ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਕਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਯਹੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਦਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਜਿਤੁ ਖਾਧੈ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਹਿ ਚਲਹਿ ਵਿਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ {ਪੰਨਾ 16-17}
ਜਿਸ ਤਰਹ ਏਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕ ਵਚਨ ਦਾ ਸਰਵਨਾਮ ਤੇ ਏਕ ਵਚਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁ ਵਚਨ ਦਾ ਸਰਵਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਲਗਦੀ ਹੈ ਉਸੀ ਤਰਹ ਮਹਿ ਤੇ ਚਲਹਿ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਕਰਤਾ ਤਨੁ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਸਰਵਨਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਆ ਹੈ ।ਮਨ ਮਹਿ ਸਰਵਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਚਲਹਿ ਕ੍ਰਿਆ ਹੈ ।
ਵਿਆਪਕ ਵਿਚ ਵਯਕਤੀਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਏਕ ਹਰਿ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਦੁਸਰਾ ਹਰਿ ਵਯਕਤੀਗਤ ਹੈ । ਦੋਨਾ ਦਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਮੇਲ ( combination ) ਹੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੈ । ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਨਾ ਕਰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤਿਯਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਜਾਨਗੇਂ।
ਦੁਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।
ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਮਨੁ ਮਾਂਜੈ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 687-688}
ਮਨੁ ਮਾਂਜੈ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥੪॥੧॥
ਚੁੰਕਿ ਮਨ ਸਬਦ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ ਹੋਦਾਂ ਹੈ .......ਮੰਨੁ ਧੋਵਹੁ ਸਬਦਿ ਲਾਗਹੁ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹਹੁ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥
ਇਸਲਇ ਸਚੁ ਨੁੰ ਸਬਦੁ ਕਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁ(.......) ਮਾਂਜੈ ਸਚੁ(.......) ਸੋਈ ॥੪॥
ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਜਿਤੁ ਖਾਧੈ..........ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਤਰਹ ਹੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ (......) ਵਿਚ ਅਲਗ ਅਲਗ ਮਨ( ਵਯਕਤਿਔ) ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਨਗੇ ਦੁਸਰੇ (.......) ਵਿਚ ਹਰ ਅਲਗ ਸਬਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਚੁੰਕਿ ਸਬਦ ਸਾਡੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ( ਸਬਦ ਨੂੰ ਹਰ ਅਲਗ ਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪਹਚਾਨਨਾ ਹੈ) ਇਸਲਯੇ ਅਲਗ ਸਬਦ ਜੋ ਕਿ (ਯੁਨਿਕ ਅਦਵੀਤਿਯ) ਹੈ ਹਰ ਵਯਕਤੀ ਦਾ ਅਪਨਾ ਅਪਨਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਬਦ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਮ ਸਿੰਘ.....ਅਲਗ ਸਬਦ(ਯੁਨਿਕ ਅਦਵੀਤੀਯ )
ਪਰਮ ਸਿੰਘ......... ਅਲਗ ਸਬਦ (ਯੁਨਿਕ ਅਦਵੀਤੀਯ )
ਚਰਣ ਸਿੰਘ....... ਅਲਗ ਸਬਦ (ਯੁਨਿਕ ਅਦਵੀਤੀਯ )
ਮਾਨ ਸਿੰਘ.......... ਅਲਗ ਸਬਦ (ਯੁਨਿਕ ਅਦਵੀਤੀਯ )
ਸਾਮ ਸਿੰਘ........ ਅਲਗ ਸਬਦ (ਯੁਨਿਕ ਅਦਵੀਤੀਯ )
****..............**** (ਯੁਨਿਕ ਅਦਵੀਤੀਯ )
***..................**** (ਯੁਨਿਕ ਅਦਵੀਤੀਯ )
****..............**** (ਯੁਨਿਕ ਅਦਵੀਤੀਯ )
ਯਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਨੰਤ ਤਕ ਚਲਤਾ ਰਹੇਗਾ । ਭਵਿਸ਼ਯ ਵਿਚ ਆਨ ਵਾਲੇ ਬਚਿਯਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਯੁਨਿਕ ਅਦਵੀਤੀਯ ਸਬਦ ਹੋਨਗੇ ।
ਹਰ..................ਹਰ
ਐਥੈ ਹਰ ਅਲਗ ਵਯਕਤੀ ਦਾ ਹਰ ਅਲਗ ਸਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ( ਜੋੜ combination ) ਹੈ ਹਰ ਅਲਗ ਵਯਕਤੀ ਨੇ ਹਰ ਅਲਗ ਸਬਦ ਨੂੰ ਪਹਚਾਨ ਕਰ ਉਸ ਦਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਬਦ ਦਾ ਪਾਲਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਏਕ ਹਰਿ ,ਵਯਕਤੀਗਤ ਸਬਦ ਕੇ ਲਿਯੇ ਹੈ ਦੁਸਰਾ ਹਰਿ, ਹਰ ਅਲਗ ਵਯਕਤੀ ਕੇ ਲਿਯੇ ਹੈ ।
ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਨ ਇਸ ਤਰਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਸਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਸਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਸਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਸਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਸਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
*** ਨੇ ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਸਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
***ਨੇ ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਸਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
*** ਨੇ ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਸਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਹਰ ਅਲਗ ਨੇ ਹਰ ਅਲਗ ਸਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਹਰ ਅਲਗ ਨੇ ਹਰ ਅਲਗ ਸਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਸਮੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾ ਪਾਲਨ ਅਪਨੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਹਰਿ ਹੀ ਸਬਦੁ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪੁਸਟਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਪੰਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਹਰਿ ਆਪੇ ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਆਪੇ ॥ {ਪੰਨਾ 165}
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋ ਪੰਕਤਿਯਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ (infinity) ਅਨੰਤ ਅਰਥ ਵਿੱਚੋ ਹਰ ਵਯਕਤੀ ਨੇ ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਹਰ ਜੋਕਿ ਅਪਨੇ ਗੁਰੁ (ਅਲਗ ਅਲਗ ਗੁਰ) ਦੁਆਰਾ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਪੰਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੁ ਦੀ ਹੈ॥
ਜੋ (........) ਗੁਰੁ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ(..........) ਮਾਨਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਦੋਨੋ ਪੰਕਤਿਯਾਂ ਦੀ ਤਰਹ ਹੀ ਏਥੈ ਗੁਰੁ ਸਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਯਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਹੁ ਸਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋਨੋ ਹੀ ਸਬਦ ਵਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਹਨ। ਪਹਲੇ(.....) ਵਿਚ ਹਰ ਵਯਕਤੀ ਦੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਗੁਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੁਸਰੇ (....) ਵਿਚ ਉਸ ਵਯਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਉਸਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
( ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰੁ )............ ..( ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨਹੁ)
(ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰੁ.).................... (ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨਹੁ )
(ਚਰਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰੁ)....................( ਚਰਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨਹੁ)
(ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰੁ).....................( ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨਹੁ)
(ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰੁ.)....................( ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨਹੁ)
(****** ਦਾ ਗੁਰੁ.).......................(****** ਨੇ ਮਾਨਹੁ)
(****** ਦਾ ਗੁਰੁ)........................(****** ਨੇ ਮਾਨਹੁ)
(****** ਦਾ ਗੁਰੁ).......................(****** ਨੇ ਮਾਨਹੁ)
(****** ਦਾ ਗੁਰੁ.)...........................(****** ਨੇ ਮਾਨਹੁ)
(****** ਦਾ ਗੁਰੁ)............................(****** ਨੇ ਮਾਨਹੁ)
(****** ਦਾ ਗੁਰੁ.)..........................(****** ਨੇ ਮਾਨਹੁ)
ਯਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਨੰਤ ਤਕ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ
ਚਲਦਾ......
5th January 2018 8:52am
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur c g, India)
(ਹਰ ਅਲਗ ਦਾ ਗੁਰੁ) ...........(ਹਰ ਅਲਗ ਨੇ ਮਾਨਹੁ)
ਹਰ ਅਲਗ ਗੁਰ ਨੇ ਹਰ ਅਲਗ ਨੂੰ ਜੋ ਅਲਗ ਅਲਗ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਅਲਗ ਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਮਨਨਾ ਹੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੁ ਸਬਦ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਹੈ ਇਸਲਇ ਕ੍ਰਿਆ ਮਾਨਹੁ ਭੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਲਗੀ ਹੈ।
ਹਰਿ....................ਹਰਿ
1 ਜਿਤੁ ਖਾਧੈ......... ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਹਰ ਅਲਗ ਵਯਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਅਲਗ ਪਦਾਰਥ ਖਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਕਿਤਾ ਗਿਯਾ ਹੈ ਹਰ ਅਲਗ ਵਯਕਤੀ ਜਦ ਹਰ ਅਲਗ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਕਰ ਇਸਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪਾਲਨ (ਜਪੁ) ਅਪਨੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
2 ਮਨੁ ਮਾਂਜੈ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 687-688}
ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਹਰ ਅਲਗ ਵਯਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਅਲਗ ਸਬਦ (ਸਬਦੁ) ਨੂੰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਜਪ(ਜਪੁ) ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਲਗ ਵਯਕਤੀ ਹਰ ਅਲਗ ਸਬਦ ਨੂੰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਜਪ (ਜਪੁ) ਕਰੇਗਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪਾਲਨ ਅਪਨੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
3 ਜੋ ਗੁਰੁ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
ਜੋ ਹਰ ਅਲਗ ਗੁਰ (ਗੁਰੁ)ਨੇ ਹਰ ਅਲਗ ਨੂੰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਅਲਗ ਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਮਾਨਨਾ ਹੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ।
ਹਰ ਵਖ ਨੇ ਹਰ ਵੱਖ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰਿ ਹਰਿ।
ਹਰ ਵੱਖ ਦਾ ਜਦ ਹਰ ਵਖ ਪਾਲਨ ਕਰੇਗਾ
ਮੁਖ ਤੋ ਅਪਨੇ ਆਪ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਚਰ ਜਾਯੇਗਾ ।
ਚੌਥੀ ਪੰਕਤੀ
ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਪੜਿਆ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 163-164}
ਔਰ ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਪੜ ਰਿਆ ਹਾਂ। ਤੋਤਾ ਰਟੰਨ ਕਰ ਰਿਆ ਹਾਂ ।
ਪਹਿਲਾ ਹਰਿ ਸਬਦ, ਵਿਆਪਕ (infinity ਅਨੰਤ) ਵਹ ਸਾਰੇ ਸਬਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਖਰ ਨੂੰ ਔਕੜ ਦੀ ਮਤ੍ਰਾਂ ਲਗੀ ਹੈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਨ ਅਨੰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਅਲਗ ਵਿਯਕਤੀ(infinity ਅਨੰਤ) ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਅਪਨਾ ਹਰਿ ਜੋ ਕਿ ਅਪਨੇ ਗੁਰੁ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਾ ਮੇਲ ( ਜੋੜ combination ) ਹੈ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਤੁੰ ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਪੜ ਰਿਆ ਹਾਂ । ਤੋਤਾ ਰਟੰਨ ਕਰ ਰਿਆ ਹਾਂ ।
ਹਰਿ ਸਬਦ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾ ਜਪੁ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਯੋਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਪ ਕਰਨ ਤੋ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸਨਰੀ ਸੇਧਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਨੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜਪ ਅਤੇ ਜਪੁ (ਨੋਟ: ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ’ਚ ਦਰਜ ‘ਜਪੁ’ (ਅੰਤ ਔਂਕੜ, ਲਗਭਗ 92ਵਾਰ) ਹਾਂ-ਸੂਚਕ (ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਭਾਵ ਸਵੀਕਾਰਨ-ਯੋਗ) ਹੈ ਜਦਕਿ‘ਜਪੁ’ (4 ਵਾਰ) ਤੇ ‘ਜਪ’ (ਅੰਤ ਮੁਕਤਾ, 39 ਵਾਰ) ਨਾ-ਸੂਚਕ (ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਵਰਜਿਤ) ਪੱਖੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।) ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸਨਰੀ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚੋਂ )
ਮਤਲਬ ਸਾਨੁੰ ਜਪੁ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਸਬਦੁ ਕਾ ਜਪੁ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਬਦ ਦਾ ਜਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਰਿ ਕਾ ਜਪੁ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਰਿ ਦਾ ਜਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਹਰਿ ਔਰ ਸਬਦੁ ਕਾ ਜਪੁ ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸਨੂ ਉਪਰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਹਰਿ ਸਬਦ ਕਾ ਅਰਥ ਹਰ ਵਯਕਤੀ ਦਾ ਅਪਨਾ ਅਪਨਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਵਹ ਸਾਰੇ ਸਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਕੜ ਦੀ ਮਾਤ੍ਰਾ ਲਗੀ ਹੈ ਦਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂ ਹੇਂਠਾ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾ ਕਿਸ ਜਗਹ ਵਿਚ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ
ਸਬਦ ਅੰਤ ਮੁਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਏਕ ਜੈਸਾ
ਜਿਸਦਾ ਪਾਲਨ ਸਭਨਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਏਕ ਜੈਸਾ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਬਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਖਰ ਨੁ ਲਗੀ
ਔਕੰੜ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾ ਬਾਣੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।
ਔਕੰੜ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਨਹੀਂ ਲਭਿ ਸਕਦਾ।
ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਨਹੀਂ ਲਭਿ ਸਕਦਾ।
ਔਕੰੜ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਅਰੱਥ ਸਮਝ ਆਯੇਗਾ।
ਮੁਖ ਤੋ ਅਪਨੇ ਆਪ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਚਰ ਜਾਯੇਗਾ ।
ਔਕੰੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੀ ਦਾ ਅਪਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ।
ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ।
ਹਰ ਵਖ ਨੇ ਹਰ ਵੱਖ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰਿ ਹਰਿ।
ਹਰ ਵੱਖ ਦਾ ਜਦ ਹਰ ਵਖ ਪਾਲਨ ਕਰੇਗਾ
ਮੁਖ ਤੋ ਅਪਨੇ ਆਪ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਚਰ ਜਾਯੇਗਾ ।
ਹੁਕਮੁ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ।
ਹੁਕਮਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵੱਖ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ।
ਹਰ ਵੱਖ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਰ ਵੱਖ ਪਾਲਨ ਕਰੇਗਾ
ਮੁਖ ਤੋ ਅਪਨੇ ਆਪ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਚਰ ਜਾਯੇਗਾ । (ਐਥੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਅਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਰ ਅਲਗ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ)
ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ ॥
ਹੁਕਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਅਲਗ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇਂ ਹੈ ਹਰ ਅਲਗ ਰਾਹ ਪਰ
ਹਰ ਅਲਗ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਰ ਅਲਗ ਰਾਹੀ ਪਾਲਨ ਕਰੇਗਾ
ਮੁਖ ਤੋ ਅਪਨੇ ਆਪ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਚਰ ਜਾਯੇਗਾ । (ਐਥੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਅਲਗ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹਰ ਅਲਗ ਰਾਹ ਦਾ ਜੋੜ (pair) ਹੈ)
ਜਿਤੁ ਖਾਧੈ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਹਿ ਚਲਹਿ ਵਿਕਾਰ ॥
ਹਰ ਵਹ ਅਲਗ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਉਸ ਅਲਗ ਵਯਕਤੀ ਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਨਾ
ਜਿਸ ਨੁ ਮਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੁ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ
ਜਦ ਇਸ ਹਰ ਦਾ ਪਾਲਨ ਹਰ ਅਲਗ ਰਾਹੀ ਕਰੇਗਾ
ਮੁਖ ਤੋ ਅਪਨੇ ਆਪ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਚਰ ਜਾਯੇਗਾ ।( ਐਥੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਅਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਰ ਅਲਗ ਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਨਾ ਹੈ )
ਆਚਾਰਾ ਵਿਚਾਰੁ ਸਰੀਰਿ ॥
ਹਰ ਅਲਗ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹਰ ਅਲਗ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮੇਲ ਹੈ ਆਚਰਾ
ਹਰ ਅਲਗ ਇਕ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਸਾਰਾ
ਹਰ ਅਲਗ ਇਕ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹਰ ਅਲਗ ਰਾਹੀ ਪਾਲਨ ਕਰੇਗਾ
ਮੁਖ ਤੋ ਅਪਨੇ ਆਪ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਚਰ ਜਾਯੇਗਾ । (ਐਥੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਅਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਹਰ ਅਲਗ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜੋੜਾ (pair) ਹੈ)
ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਦੇਇ ਦ੍ਰਿੜਾਇ ॥ {ਪੰਨਾ 759}
ਗੁਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਿਆਨ ਰੁਪੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਮ
ਹਰ ਵੱਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਹਰ ਵੱਖ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਪਨਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ
ਹਰ ਵਖ ਨਾਮ ਨੁ ਹਰ ਵਖ ਰਾਹੀ ਜਪੇਗਾ
ਮੁਖ ਤੋ ਅਪਨੇ ਆਪ ਹਰਿ ਹਰਿ ੳਚਰ ਜਾਯੇਗਾ ।( ਐਥੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਅਲਗ ਗਿਆਨ ਰੁਪੀ ਅਲਗ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਹਰ ਅਲਗ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸੀਲਿਏ ਹਰਿ ਨਾਮੋ(ਹਰ ਅਲਗ ਨਾਮ ਕੋ) ਦੇਇ (ਅਲਗ ਅਲਗ ਦ੍ਰਿੜ ) ਦ੍ਰਿੜਾਇ ॥ ਲਿਖਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਾ ਜੋੜਾ (pair)ਹੈ)
ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਦੁ ਨਾਮੁ ॥
ਹਰ ਅਲਗ ਰੋਗ ਵਿਚ ਹਰ ਅਲਗ ਅਉਖਦ ਦੇ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਮ
ਹਰ ਅਲਗ ਅਉਖਦ ਦਾ ਹਰ ਅਲਗ ਰੋਗ ਵਿਚ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਮ
ਹਰ ਅਲਗ ਅਉਖਦ ਦਾ ਹਰ ਅਲਗ ਰੋਗ ਵਿਚ ਰਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ੳਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਯੇਗਾ
ਮੁਖ ਤੋ ਅਪਨੇ ਆਪ ਹਰਿ ਹਰਿ ੳਚਰ ਜਾਯੇਗਾ ।( ਐਥੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਅਲਗ ਔਸ਼ਧਿ ਨੂੰ ਹਰ ਅਲਗ ਰੋਗ ਵਿਚ ਲੈਨਾ ਹੈ)
..........ਚਲਦਾ..........
5th January 2018 9:31am
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur c g, India)
ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸਟ ਧਰਮੁ॥ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮੁ॥ (ਪੰਨਾ ਨੰ: 266)
ਸਰਬ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸਟ ਹੈ ਅਪਨਾ ਅਪਨਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਧਰਮ
ਹਰ ਅਲਗ ਨਾਮ ਕੋ ਹਰ ਅਲਗ ਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਜਪਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕਰਮ
ਯਹੀ ਹੈ ਉਸਕਾ ਵਯਕਤੀਗਤ ਧਰਮ
ਹਰ ਅਲਗ ਧਰਮ ਦਾ ਹਰ ਅਲਗ ਰਾਹੀ ਪਾਲਨ ਕਰੇਗਾ ।
ਮੁਖ ਤੋ ਅਪਨੇ ਆਪ ਹਰਿ ਹਰਿ ੳਚਰ ਜਾਯੇਗਾ ।(ਐਥੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਅਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਰ ਅਲਗ ਧਰਮ ਵਯਕਤੀਗਤ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਾ ਜੋੜਾ (pair)ਹੈ)
ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਾਨਿ ਬਸਤੁ ਹੈ ਬਾਹੁੜਿ ਜਨਮਿ ਨ ਆਵਾ ॥੧॥{ਪੰਨਾ 795}
ਹਰ ਅਲਗ ਏਕ ਸਬਦ ਵਿਚ ਹਰ ਅਲਗ ਰਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹੈ ਰਹਨਾ
ਹਰ ਅਲਗ ਸਬਦ ਨੂੰ ਹਰ ਅਲਗ ਰਾਹੀ ਨੇ ਹੈ ਅਲਗ ਅਲਗ ਜਪਨਾ
ਹਰ ਅਲਗ ਸਬਦ ਨੂ ਹਰ ਅਲਗ ਰਾਹੀ ਜਪੇਗਾ
ਮੁਖ ਤੋ ਅਪਨੇ ਆਪ ਹਰਿ ਹਰਿ ੳਚਰ ਜਾਯੇਗਾ ।(ਐਥੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਅਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਹਰ ਅਲਗ ਏਕ ਸਬਦ ਵਿਚ ਰਹਨਾ ਹੈ ਦਾ ਜੋੜਾ (pair) ਹੈ)
ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਤੂੰ ਚੀਨਹਿ ਨਾਹੀ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਆਵਹਿਗਾ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 434}
ਹਰ ਅਲਗ ਏਕ ਸਬਦ ਨੂੰ ਹਰ ਅਲਗ ਰਾਹੀ ਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹੈ ਪਹਚਾਨਣਾ
ਹਰ ਅਲਗ ਸਬਦ ਨੂੰ ਹਰ ਅਲਗ ਰਾਹੀ ਪਹਚਾਣ ਲੇਗਾ
ਮੁਖ ਤੋ ਅਪਨੇ ਆਪ ਹਰਿ ਹਰਿ ੳਚਰ ਜਾਯੇਗਾ ।(ਐਥੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਅਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਰ ਅਲਗ ਸਬਦ ਨੂੰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪਹਚਾਣਨਾ ਹੈ)
ਜੋ ਗੁਰੁ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
ਹਰ ਅਲਗ ਗੁਰ (ਗੁਰੁ) ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਅਲਗ ਨੂੰ ਹੈ ਕਹਿਆ
ਉਸ ਹਰ ਅਲਗ ਨੂੰ ਹਰ ਅਲਗ ਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਮਾੰਨਿਆ (ਮਾਨਹੁ)
ਇਸ ਤਰਹ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਨਿਆ
ਹਰ ਅਲਗ ਨੇ ਹਰ ਅਲਗ ਕੋ ਮਾਨਿਆ । (ਐਥੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਅਲਗ ਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਅਲਗ ਮਨਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕਹਿਆ ਹੈ ਦਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਾ ਜੋੜਾ (pair) ਹੈ)
ਗੁਰੁ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜਨੁ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖਿ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥੫॥ਪੰਨਾ 982
ਹਰ ਅਲਗ ਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਅਲਗ ਸੇਵਕ ਜਨ ਨੂੰ ਜੋ ਅਲਗ ਹੈ ਕਹਿਆ
ਉਸੇ ਹਰ ਅਲਗ ਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਮੰਨਿਆ
ਯਹੀ ਹੈ ਪਰਤਖਿ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ।
ਹਰ ਅਲਗ ਜਨ ਨੇ ਜੋ ਅਲਗ ਹਰ ਗੁਰ ਨੇ ਕਹਿਆ ਹੈ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੇਗਾ
ਮੁਖ ਤੋ ਅਪਨੇ ਆਪ ਹਰਿ ਹਰਿ ੳਚਰ ਜਾਯੇਗਾ ।(ਐਥੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਅਲਗ ਗੁਰ ਨੇ ਹਰ ਅਲਗ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜੋ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕਹਿਆ ਹੈ ਦਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਾ ਜੋੜਾ (pair) ਹੈ)
ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਪੜਿਆ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 163-164}
ਪਰਤੁੰ ਮੈ ਮੁਰਖ ਇਸ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਨੂੰ ਪੜ ਤੋਤਾ ਰਟੰਨ ਕਰਿਆ
ਹਰ ਵੱਖ ਨੇ ਹਰ ਵੱਖ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰਿ ਹਰਿ।
ਹਰ ਵੱਖ ਦਾ ਜਦ ਹਰ ਵੱਖ ਪਾਲਨ ਕਰੇਗਾ
ਮੁਖ ਤੋ ਅਪਨੇ ਆਪ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਚਰ ਜਾਯੇਗਾ।(ਐਥੇ ਹਰ ਵਖ ਨੇ ਹਰ ਵਖ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਔਕੜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਬਦ ਹੈ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨ ਕਿ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੰਤਿਆ ਕਛੁ ਨ ਕਹੈ ਜਮਕਾਲੁ ॥ {ਪੰਨਾ 457}
ਹਰ ਅਲਗ ਨਾਮ ਕੋ ਹਰ ਅਲਗ ਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਜਪਨਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ
ਹਰ ਅਲਗ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਅਲਗ ਰਾਹੀ ਜਪੇਗਾ
ਤੋ (ਜਮ ਕਾਲੁ) ਹੁਕਮ ਨ ਮਾਨਨੇ ਕਾ ਅਪਨਾ ਅਲਗ ਸਮਯ ਕਭੀ ਨ ਆਯੇਗਾ
ਹਰ ਵੱਖ ਦਾ ਜਦ ਹਰ ਵੱਖ ਪਾਲਨ ਕਰੇਗਾ ।
ਮੁਖ ਤੋ ਅਪਨੇ ਆਪ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਚਰ ਜਾਯੇਗਾ । (ਐਥੇ ਹਰ ਵਖ ਨੇ ਹਰ ਵਖ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਤ ਔਕੜ ਵਾਲੇ ਸਬਦ ਹੈ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ)
ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਵੈ ॥
ਹਰ ਅਲਗ ਨੇ ਅਪਨੇ ਆਪ ਕੋ ਹੈ ਪਹਚਾਨਣਾ
ਹਰ ਅਲਗ ਜਬ ਅਪਨੇ ਆਪ ਕੋ ਪਹਚਾਣ ਲੇਵੇਗਾ
ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਅਸਤਿਤਵ ਕੇ ਅਪਨੇ
ਅਲਗ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਪਾ ਲੇਵੇਗਾ
ਐਥੇ ਹਰ ਅਲਗ (ਆਪੁ) ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਸਬਦ ਜਿਸਦੇ ਆਖਰੀ ਅਖਰ ਨੂੰ ਔਕੜ ਦੀ ਮਾਤ੍ਰਾ ਲਗੀ ਹੈ ਦੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਚਾਣਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਪਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਅਪਨੇ ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਬਦੁ) ਹਰਿ ਯਾ ਖੁਦਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਯਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਸਲਿਯੇ ਹਰਿ ਕਹਤੇ ਹੈ ਖੁਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਸਲਿਯੇ ਖੁਦਾ ਕਹਤੇ ਹੈ ਐਥੈ ਹਰ ਵਯਕਤੀ ਦਾ ਅਪਨੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋੜਾ (pair) ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੀ ਸਬਦੁ ਹੈ ਹਰਿ ਹੈ ਹਰਿ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ।
ਹਰਿ..... ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ.......... ਹਰ ਵਯਕਤੀ ਦਾ ਅਪਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ
ਖੁਦਾ..... ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ..........ਖੁਦ ਕਾ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ
ਹਰਿ ਖੁਦਾ ਤਿਨੋ ਸਬਦੋ ਕਾ ਅਰਥ ਏਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਯਕਤੀ ਨੇ ਅਪਨੇ ਆਪ ਕੋ ਪਹਚਾਨ ਲਿਯਾ ਉਸਨੇ ਅਪਨੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪਨੇ ਹਰਿ ਅਪਨੇ ਖੁਦਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਯਾ ਹੈ ।
ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਹਰਿ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥॥ {ਪੰਨਾ 161}
ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਵੈ ॥ {ਪੰਨਾ 840}
ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਇ ॥ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਵਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੁ ॥੨੨॥
ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਔਕੜ ਵਾਲੇ ਸਬਦ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਚਾਨਨਾ ਹੈ ਪਹਚਾਨ ਕਰ ਉਸਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੈ...... ਯਹੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ .....ਯਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ।...... ਜਿਸਨੇ ਇਨ ਔਕੜ ਵਾਲੇ ਸਬਦ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਅਪਨੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ....ਹਰਿ ......ਖੁਦਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਔਕੜ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਕੇ ਉਚਾਰਣ ਕੇ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।

ਹਰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕੋ ਏਕ ਸਾਥ ਮਿਲਾਨੇ ਕੇ ਬਾਦ ਭੀ ਉਸੇ ਹਰਿ ਹੀ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਜਿਸਮੇ ਸੇ ਸਬਦੁ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹੈ ਹਰ ਵਯਕਤੀ ਕੇ ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਏਕ ਸਬਦ ( ਏਕੁ ਸਬਦੁ ) ਕੋ ਹਰਿ ਕਹਤੇ ਹੈ । ਹਰ ਵਯਕਤੀ ਕਾ ਅਪਨਾ ਅਪਨਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਏਕ ਸਬਦ ( ਏਕੁ ਸਬਦੁ ) ਹੀ ਹਰਿ ਹੈ[
ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਪਹਲਾ ਹਰਿ ਹੈ ਦੁਸਰਾ ਹਰਿ ਹਰ ਵਯਕਤੀ ਖੁਦ ਹੈ । ਇਸੇ ਹੀ ਖੁਦਾਇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਹਰਿ ਔਰ ਹਰਿ ਕੇ ਮੇਲ( ਜੋੜਾ pair) ਕੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਹਤੇ ਹੈ ਹਰ ਅਲਗ ਦਾ ਹਰ ਅਲਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ (ਜੋੜ combination)
ਅਗਰ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋ ਤੋ ਕੁਛ ਭੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸਿਸ ਮਤ ਕਰੋ। ਬਸ ਸਹੀ ਬਨੇ ਰਹੋ...ਗਵਾਹੀ ਵੱਕਤ ਖੁਦ ਦੇਗਾ....
life is the most difficult exam.Many people fail because thay try to copy others.Not realizing that everyone has a diffrent question paper.
ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਬਦ ਨੂੰ ਬਯਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮੁ ਜਿਨਾ ਨੋ ਮਨਾਇਆ ॥ ਤਿਨ ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਵਸਾਇਆ ॥ {ਪੰਨਾ 72}
ਜਦੋ ਪ੍ਰਸਨ ਪੇਪਰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹੈ ਤੋ ੳਨਕੇ ਉਤਰ ਭੀ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹੀ ਹੋਨਗੇ।ਇਸ ਨੁ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਯਕਤੀਗਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁਖ ਦਾ ਅਪਨਾ ਅਪਨਾ ਵਖਰਾ ਵਖਰਾ ਪ੍ਰਸਨ ਪੇਪਰ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਤੇ ਅਪਨਾ ਅਪਨਾ ਵਖਰਾ ਵਖਰਾ ਉਤਰ ਭੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਜੋ ਕੀ ਅਪਨਾ ਅਪਨਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਬਦ (ਸਬਦੁ) ਹੈ।
ਜਦ ਹਰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਵਯਕਤੀ ਨੇ ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਹੁਕਮੁ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਕੇ,ਅਲਗ ਅਲਗ ਵਯਕਤੀ ਨੇ ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਉਤਰ ਸਬਦ (ਸਬਦੁ) ਕੋ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਯਾ ਤੋ ਉਸਕੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੇ ਇਸੀਲਿਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ।
ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਾਨਿ ਬਸਤੁ ਹੈ ਬਾਹੁੜਿ ਜਨਮਿ ਨ ਆਵਾ ॥੧॥{ਪੰਨਾ 795}
ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਤੂੰ ਚੀਨਹਿ ਨਾਹੀ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਆਵਹਿਗਾ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 434}
ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਬਦ ਨੂੰ(ਸਬਦੁ)ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।.....ਚਲਦਾ
5th January 2018 10:12am
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur c g, India)
ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਬਦ ਨੂੰ(ਸਬਦੁ)ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਮਾਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾ ਉਦੇੱਸ਼ਯ ਹਰ ਵਯਕਤੀ ਨੇ ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਬਦ (ਸਬਦੁ) ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਨਾ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਸਬਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਖਰ ਨੁੰ ਲਗੀ ਔਕੜ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਉਚਾੱਰਨ ਤੋ ਬਿਨਾ ਨਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸਬਦੁ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁਕਮੁ ਨੂੰ ਮੱਨਨਿ ਨਾਲ ਹੋਦੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲਿ ॥
ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ ॥੧॥
ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥
6th January 2018 5:28am
Gravatar
NARENDRA PAL SINGH SALUJA (raipur c g, India)
ਗੁਰ ਸਿਖ ਵਿਦਵਾਨਾ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਉਪਰ ਆਪਨੇ ਆਪਨੇ ਵੀਚਾਰ ਦੇਨ ਦਾ ਕਸਟ ਕਰਨ ।
6th January 2018 5:47am
Gravatar
Amrik Singh (Rajpura, US)
ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਤਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ :
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਜੇਕਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ !
ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ੧੦੦-੨੦੦ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਤੇ kujh ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਆਦਿ ..
4th January 2018 2:46pm
Gravatar
Eng Darshan Singh Khalsa (Sydney, Australia)
** ਵੀਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰ ਫਤਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ।

** ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ : (ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ?)

** ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਾਵਾਂ ਹਨ।

** ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1398 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੌਤ 1448 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
** ਹੋਰ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1440 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੌਤ 1518 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
** ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1398 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਉੱਮਰ 120 ਸਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੌਤ 1518 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

### ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਨਮ 29 ਅਕਤੂਬਰ 1270 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਤ 1350 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ 199 ਸਾਲ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ।

%%%% ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਚਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
%% ਗੁਰੁ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਰੁ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਿੰਣਕ ਜਰੂਰ ਲਗਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਆਤੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ।

***** ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪੈਣ ਨਾਲੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਲੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
**** ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਨ … ਤਾਂ … ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ?। ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸਾ ਜਰੂਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਧੰਨਵਾਧ।
ਇੰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ।
ਸਿੱਡਨੀ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ।
4th January 2018 9:15pm
Gravatar
Eng Darshan Singh Khalsa (Sydney, Australia)
** ਨਵਾਂ ਸਾਲ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ।
** ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

** ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਠਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।
** ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗਹ ਪਈ ਸੀ।
** ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਉਹੀ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਟਹਿਕ ਰਹੇ ਸਨ।
** ਕਲ ਦੀ ਤਰਹ ਹੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
** ਪੰਛੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਕੇ ਉਸੇ ਤਰਹ ਚਹਿ-ਚਹਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਕਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁ ਫੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੋਗ ਚੁੱਗਣ ਲਈ ਇਹ ਪੰਛੀ ਲੰਬੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਗਏ।
** ਉਹੀ ਹਮੇਂਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਹ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰਹ ਤਪਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
** ਘੜੀ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਤਾਰੀਕ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਵਿਚ ਹਮੇਂਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਹ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਦ 1 ਤਰੀਕ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਘੜੀ ਹਮੇਂਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਹ ਟਿੱਕ ਟਿੱਕ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਅਪਣੀ ਅਰੁੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
** 1 ਤਾਰੀਕ ਤਾਂ ਹਰ 30-31 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹਰ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵੀ ਉਹੀ 2 0 1, ਕੇਵਲ ਸਾਤੇ ਦਾ ਆਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 2 0 1 8 ।
** ਇਸ ਸਾਤੇ ਨੇ ਆਠਾ ਬਨਣ ਵਿਚ 365 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਲੈ ਲਿਆ।
** ਸਾਲ 2017 ਆਪਣੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ, ‘ਬੀਤਿਆ ਸਾਲ’ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੁਆ ਕੇ ਭੂਤਕਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।

** ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਸਾਲ 2018 ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਆਦਾ ਪਰਚੱਲਤ ਹੈ।
** ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ-ਮਕਸਦ-ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ (ਵਿੱਲ-ਪਾਵਰ) ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇ।
** ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਣ।
** ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਵੇ।

** ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ’ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਨਾ।
** ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਹਨਤ-ਮੁਸ਼ਕੱਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਜਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
** ਗੁਰਬਾਣੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹੈ (ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰੀਐ ॥20॥ਮ 1॥ਪੰ 474॥

** ਮੈਂ ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਗੁਡ ਵਿੱਸ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ, ਪਰੋਸਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਣਾ ਹੀ ਹੈ।

** ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਦੱਬ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਛਿਆਵਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
** ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਆਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
** ਕਾਸ਼ !!! ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਫਲਸ਼ਫਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਾਪਣ ਕਰਨ।

** ਧੰਨਵਾਧ।
** ਇੰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ
1 ਜਨਵਰੀ 2018
31st December 2017 3:43pm
First < 2 3 4 5 6 > Last
Page 4 of 47

Add Comment

* Required information
(never displayed)
 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Code PHP Quote Line Bullet Numeric Link Email Image Video
 
Smile Laugh Cool Shocked
 
5000
Enter the third word of this sentence.
 
Enter answer:
 
Remember my form inputs on this computer.
 
 
Powered by Commentics

.