.
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਨਾ

This is your own page

ਸਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਨਿੱਜੀ/ਜਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੈਨ/ਰੋਕ/ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਓ। ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ-ਸੰਪਾਦਕ)

Comments (1116)

Topic: Tuhada Apna
Sort
First < 2 3 4 5 6 > Last
Facebookdel.icio.usStumbleUponDiggGoogle+TwitterLinkedIn
Gravatar
Amrik singh (Rajpura, India)
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਲੂਜਾ ਸਾਹਿਬ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ l

ਮੇਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ :
ਡਾਕਟਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੇ “ਹਰੀ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁਖ ਬਾਂਝ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ।” ਅਤੇ ਸਲੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ “ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਹੀ ਦੁਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ” ਅਤੇ --ਹਰਿ (ਸੇਵਕੁ) ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਮੇ ਨਾਮੁ (ਪ੍ਰੇਮ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸੇ ਹਰਿ (ਠਾਕੁਰੁ) ਨੇ ਮਾਤਿਰਤਵ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦਿਯਾ ਹੈ ਮਾਤਿਰਤਵ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਬਨਨੇ ਕਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦਿਯਾ ਹੈ
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋ ਕਥਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਪਾਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ !! ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ ? ਕੀ ਬਾਣੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ?
5th January 2019 5:31pm
Gravatar
Narendra Pal Singh saluja (Raipur, India)
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾਮੁ ਸਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਮੁ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ।ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਨੂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਬਨਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂ ਰਬੀ ਨਾਮ ਬਨਾ ਦਿਤਾ ।
ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ।ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕਈ ਕੋਇ ਭੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਮਾਂ ਨਹੀ ਬਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ।

ਹਰੀ ਨਾਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਖਨਾ ਚਾਹਿਏ ਹਰਿ ਨਾਮੁ

ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕੋਇ ਭੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਨ ਸਕਤੀ ਹੈ ।

6th January 2019 11:50pm
Gravatar
Amandeep kaur (Ropar, India)
ਮਾिੲਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ
ਬਾਣੀ ਦੀ िੲਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ िਕ ਮਾिੲਆ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ੳੁਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ..ਪਰ िੲਹ ਅਰਥ िਕਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ..िਕੳੁਂ िਕ ਮਾिੲਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਸਭ ਲੲੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ..ਕੀ ਕਦੇ िੲਹ ਸੁिਣਅਾ िਕ िਕਸੇ ਭਗਤ ਦੇ ੧੦ ਰੁਪੲੇ ੫੦ ਰੁਪਏ 'ਚ ਚॅਲ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਭਗਤੀ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਮਾिੲਆ ਨੇ ੳੁਸਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਵਾिਰਅਾ..ਜੇ िਕਸੇ ਕੋਲ਼ िੲਸਦਾ ਸਹੀ ੳੁॅਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲੀਲ਼ ਨਾਲ਼ िਦਓ..ਧੰਨਵਾਦ
1st January 2019 8:45am
Gravatar
Amandeep kaur (Ropar, India)
ਸिਤ ਸ੍ੀ ਅਕਾਲ ਜੀ
ਗੁਰੂ ਗੋिਬੰਦ िਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬिਚॅਤਰ िਸੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਦਰਜਾ िਕਉਂ िਦॅਤਾ..ਦੋਨੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸਨ..ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ िੲॅਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ..ਫੇਰ िੲॅਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ਼ िਕਉਂ ਕੀਤੀ..ਉॅਤਰ ਦੇਣ ਦੀ िਕ੍ਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ..
30th December 2018 10:24am
Gravatar
Makhan Singh Purewal (Quesnel, Canada)
ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ,
ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 100% ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਤੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਇਕੱਠ, ਰੈਲੀ, ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਰ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਰਚ ਮਿਸਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਛਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਹਰੇ ਲਾਇਆ ਸੀ।
31st December 2018 6:31pm
Gravatar
Amandeep kaur (Ropar, India)
िੲਹ ਤਾਂ ਠੀਕ िਕਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ..ਪਰ िੲਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ..ਖੋਜ ਲਓ ਕੀ ਪਤਾ िਮਲ ਹੀ ਜਾਵੇ
1st January 2019 6:46am
Gravatar
Dr Dalvinder Singh Grewal (Ludhiana, India)
ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਨ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰਿ ਬਾਂਝਾ ॥ ਏਥੇ ਮਾਤ ਦਾ ਭਾਵ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁਖ ਬਾਂਝ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ।
28th December 2018 5:56pm
Gravatar
Amrik singh (Rajpura, India)
ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਲੂਜਾ ਜੀ,
ਫਤਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ l ਵੀਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ , ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ l ਇਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇ “ ਮਾਤ “ ਸ਼ਬਦ ਇਥੇ mother ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ “ਮੱਤ” ਵਾਸਤੇ...
24th December 2018 10:11pm
Gravatar
Narendra Pal Singh saluja (Raipur, India)
ਮਾਤ ਦਾ ਅਰਥ Mother ਹੀ ਹੈ ----ਹਰਿ (ਸੇਵਕੁ) ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਮੇ ਨਾਮੁ (ਪ੍ਰੇਮ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸੇ ਹਰਿ (ਠਾਕੁਰੁ) ਨੇ ਮਾਤਿਰਤਵ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦਿਯਾ ਹੈ ਮਾਤਿਰਤਵ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਬਨਨੇ ਕਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦਿਯਾ ਹੈ
25th December 2018 4:27am
Gravatar
Narendra Pal Singh saluja (Raipur, India)
ਪੰਨਾ 697, ਸਤਰ 15
ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਨ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰਿ ਬਾਂਝਾ ॥
ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਹਰਿ ਸਬਦ ਦੋ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੋਨੋ ਹੀ ਜਗਹ ਵਿਚ ਹਰਿ ਸਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੇਵਕੁ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਦੁਸਰੀ ਵਾਰ ਠਾਕੁਰੁ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰੁ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ॥੧
ਨਾਮੁ ਸਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ------ਯਹਾਂ ਪਰ ਨਾਮੁ ਕਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ--------ਪੰਨਾ 640, ਸਤਰ 3
ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਿਨਾਸੁ ॥--------
ਜਿਨ ਹਰਿ (ਸੇਵਕੁ)ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ (ਪ੍ਰੇਮ) ਨ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰਿ (ਠਾਕਰੁ)ਬਾਂਝਾ ॥-----'ਜਿਸ ਹਰਿ (ਸੇਵਕੁ) ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਮੇ ਨਾਮੁ (ਪ੍ਰੇਮ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸੇ ਹਰਿ (ਠਾਕੁਰੁ) ਨੇ ਮਾਤਿਰਤਵ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦਿਯਾ ਹੈ
24th December 2018 9:04am
Gravatar
Narendra Pal Singh saluja (Raipur, India)
ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਹੀ ਦੁਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ
24th December 2018 9:17am
Gravatar
Narendra Pal Singh saluja (Raipur, India)
ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਹਰਿ ਮੇ ਠਾਕੁਰੁ ਲਿਖੇਂਗੇ ਤੋ ਸਵਾਲ ਉਠੇਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਠਾਕੁਰੁ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਮੇ ਨਾਮੁ ਨਹੀਂ ਹੈ?
24th December 2018 8:30pm
Gravatar
Amrik singh (Rajpura, India)
ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਵੀਰੋ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ll
ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁੱਕ ਦੇ ਅਰਥ ਜਰੂਰ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿਓੰਕੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਮਾਤ ਨੂੰ ਮੱਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ —- ਸ਼ਬਦ ਹੈ
ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿਂਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰਿ ਬਾਂਝਾ ll
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ , ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ
Elbat
18th December 2018 10:35pm
Gravatar
Makhan Singh Purewal (Quesnel, Canada)
ਸ: ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜੀ,
ਇਸ ਪੰਨੇ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਵਾਬ ਇੰਜ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਰਿਕ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਨਾ 697 ਤੇ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਤ ਦੇ ਅਰਥ ਮਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਮੱਤ ਹੀ ਠੀਕ ਢੁਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਰ ਅਰਥ ਮਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਣਾ ਅਤੇ ਕਪਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਅਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੇ ਕਰ ਅਰਥ ਮਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤਦ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹਨ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
22nd December 2018 4:03pm
Gravatar
Gursharn Singh Dhillon (Ajax, Canada)
ਸ: ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ।
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ “ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿਂਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰਿ ਬਾਂਝਾ “।। ਵਾਲੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਆਏ “ਮਾਤ” ਨੂੰ ਮੱਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਂ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ: ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਸਰੋਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ । ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ: ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਅੰਤਰਿ ਸੁਰਤਿ ਗਿਆਨੁ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਰਵਹਿ ਅੰਤਰਿ ਸਹਜ ਧਿਆਨੁ ॥ ਓਇ ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਬਿਬੇਕ ਰਹਹਿ ਦੁਖਿ ਸੁਖਿ ਏਕ ਸਮਾਨਿ ॥ ਤਿਨਾ ਨਦਰੀ ਇਕੋ ਆਇਆ ਸਭੁ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਨੁ ॥(ਮ:3 ਪੰਨਾ 1418)
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਤ ਨੂੰ ‘ਮਾਤਾ’ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ‘ਸੰਤੋਖ’ ਵੀ ਆਖਿਅ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਈ ਥਾਂਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਆਖਿਆ ਹੈ । ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਮਾਤਾ ਮਤਿ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖੁ ॥ ਸਤੁ ਭਾਈ ਕਰਿ ਏਹੁ ਵਿਸੇਖੁ ॥੧॥ ਕਹਣਾ ਹੈ ਕਿਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਤਉ ਕੁਦਰਤਿ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਰਮ ਸੁਰਤਿ ਦੁਇ ਸਸੁਰ ਭਏ ॥ ਕਰਣੀ ਕਾਮਣਿ ਕਰਿ ਮਨ ਲਏ ॥੨॥ ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗੁ ਵੀਆਹੁ ਵਿਜੋਗੁ ॥ ਸਚੁ ਸੰਤਤਿ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋਗੁ ॥੩॥੩॥ {ਪੰਨਾ 151-152}
ਇਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਤ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਵੀ ਪੰਨਾ 696 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਲੇਖ ਮਹਲਾ 4 ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ ।
ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ।
25th December 2018 11:24am
Gravatar
Narendra Pal Singh saluja (Raipur, India)
ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿਂਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰਿ ਬਾਂਝਾ।। ਪੰਕਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਹੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ-------ਪੰਨਾ 697, ਸਤਰ 15
ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਨ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰਿ ਬਾਂਝਾ ॥------ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾਮੁ ਹੈ ਤਿਂਨ ਨਹੀਂ ਤਿਨ ਹੈ
26th December 2018 8:59am
Gravatar
Gursharn Singh Dhillon (Ajax, Canada)
Narendra Pal Singh saluja( Raipur, India,)
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ‘ਨਾਮੁ’ ਦੀ ਔਂਕੜ ਅਤੇ ‘ਤਿੰਨ’ ਉਤੇ ਟਿਪੀ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ: ਰਾਜਪੁਰਾ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ । ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ।
27th December 2018 7:44am
Gravatar
Narendra Pal Singh saluja (Raipur, India)
ਪੰਨਾ 47, ਸਤਰ 10
ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪਾ ਕੂੜੇ ਸਭੇ ਸਾਕ ॥
ਪੰਨਾ 49, ਸਤਰ 7
ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਾਕ ਅਗਲੇ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਪੰਨਾ 70, ਸਤਰ 19
ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈਆ ਸਾਜਨ ਸੰਗਿ ਪਰੀਤਿ ॥
ਪੰਨਾ 132, ਸਤਰ 2
ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਤੁਮ ਹੀ ਪਾਲਾ ॥
ਪੰਨਾ 246, ਸਤਰ 1
ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈ ਖਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ ਡੂਬਿ ਮੁਏ ਬਿਨੁ ਪਾਣੀ ॥
ਪੰਨਾ 253, ਸਤਰ 6
ਕਾ ਕੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਧੀਆ ॥
ਪੰਨਾ 264, ਸਤਰ 1
ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ ॥
ਪੰਨਾ 268, ਸਤਰ 2
ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ॥
478, ਸਤਰ 2
ਕਾ ਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕਹੁ ਕਾ ਕੋ ਕਵਨ ਪੁਰਖ ਕੀ ਜੋਈ ॥
30th December 2018 9:17am
Gravatar
Narendra Pal Singh saluja (Raipur, India)
ਪੰਨਾ 759, ਸਤਰ 5
ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਦੇਇ ਦ੍ਰਿੜਾਇ ॥
ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਨਾਮੁ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨੁ ਹੈ। -----ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ (ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨੁ)ਨ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰਿ ਬਾਂਝਾ ॥‌‌---------ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ------ ਮਾਤਾ ਮਤਿ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖੁ ॥ ------ਇਸ ਤਰਹ ਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਭੀ ਮਾਤਾ ਹੀ ਹੈ
3rd January 2019 9:10am
Gravatar
Narendra Pal Singh saluja (Raipur, India)
ਨਾਮੁ (ਗੁਰ ਕਾ ਗਿਆਨੁ) ਕੀ ਉਤਪਤੀ (ਜਨਮ) ਮਤਿ ਰੂਪੀ ਮਾਤਾ ਕੇ ਦੁਆਰਾ (ਗਰਭ ਸੇ)ਹੋਤੀ ਹੈ । ਮਤਿ ਕੋ ਮਾਤਾ ਜੈਸਾ ਕਹਾ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ।
4th January 2019 5:11pm
First < 2 3 4 5 6 > Last
Page 4 of 56

Add Comment

* Required information
(never displayed)
 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Code PHP Quote Line Bullet Numeric Link Email Image Video
 
Smile Laugh Cool Shocked
 
5000
What is the next number: 10, 12, 14, ..?
 
Enter answer:
 
Remember my form inputs on this computer.
 
 
Powered by Commentics

.