.

kI siqXug af igaf hY qy kilXug clf igaf hY?

avqfr isMG "imsLnrI"

ieh Brm sdIaF purfxf Dfrimk ByKIaF vloN cilaf af irhf hY. cMgf mMdf idn, pUrnmfsLI, misaf, sMgRFd, pMckF, srfD, dyvI-dyviqaF aqy BUq pRyqF df zrfvf, pwQr, pfxI, awg, hvf dI pUjf, gYbI rUhF, ksrF, hwQ dIaF ryKfvF qy mwQy dy Bfg dws ky BrmfAuxf qy luwtxf, DrqI df sOuxf jfgxf aqy idsLf Brm, suwKxf suwKxIaF aqy pwuCF dyxIaF afid anykF hI vihmF qy zrfivaF rfhIN smy-smy isr cfl-bfj lok aFm lokfeI nUM luwtdy af rhy hn. ipCy ijhy keI ByKI sfDF vloN vI keI sLosLy Cwzy gey ijvyN-prlo afAux vflI hY sfrI dunIaF grk jfvygI, inhklMk avqfr pRgt hox vflf hY, siqXug af igaf hY, pwQr dIaF mUrqIaF duwD pIx lwg peIaF hn, Plfny sMq ivwc guruU nfnfk af igaf hY, Plfny qy sLhIdF df pihrf hY. QoVf icr hoieaf amrIkf vrgy ivksq dysL dI styt kYlyPornIaF dy sLihr sYnhojy dy rihx vfly qy afpxy afp nUM sMq dwsx vfly ivakqI mihMdr isMG ny pMjfbI dIaF kuJ aKLbfrF rfhIN aYlfn kr idwqf ik hux siqXug suLrU ho igaf hY. nvyN sfl dI qrHF jsLn mnfAu, puMn dfn kro. mzwsto guruU Gr ivwc aYsf kIqf vI igaf, qy ies ivwc stfktn gurUu Gr dy kQf vfck ig[ bKsLIsL isMG dmdmI tksfl vfly vI ivsLysL qOr qy sLfml hoey. aijhy ByKI pfKMzIaF nUM mfnqf dyxI ikDr dI gurmiq hY? jd ik gurmiq aijhy BrmF nMU mfnqf hI nhIN idMdI. afE afpF ies nUM dUr-idRsLtI nfl vIcfrIey.

Xug kI hY? Xug sMsikRq df lPLj hY ijs df arQ hY smF. ies smyN nUM isafixaF ny awgy inmK, pl, mhUrq, GVI, idn-rfq hPqf, mhInF, sfl, aqy sdI afid ivwc vMizaf hY. inmK- (sMsikRq) awK Jmwkx ijnHF smF gur Purmfn hY-inmK n ibsrhu qum kAu hir hir (gUjrI mhlf 5) pl- ieh vI sMsikRq df lPj hY df mqlb hY 24 sYkMz df smF-pl BIqir qfkf hoie AuDfir (suKmnI) mhUrq- do GVIaF df smF-gopfl drs BytM nfnk sPl so mhUrqh] (jYqsrI mhwlf 5) GVI- 24 imMtF df smF-eyk GVI afDI GVI (slok kbIr jI) phr-idn rfq df aTvF Bfg Bfv iqMn GMty df smF-GVIaF sBy gopIaF phr kMnH gopfl ( afsf kI vfr) idn- sM[ sUrj cVHn qoN zuwbx qwk df smF qy rfiq- sUrj zuwbx qoN cVHn ivclf smF-idn qy srpr pAusI rfiq (afsf mhwlf 5) hPqf- swqF idnF df mhInF- 30 idnF df sfl- 12 mhIny df sdI- 100 sfl dI aqy mMny gey Xug cfr hn ijnHF df vyrvf ies pRkfr hY-1[ siqXug-17, 28000, 2[ qRyqf-12,86000, 3[ duafpr -8,64000 aqy 4[ kilXug-4,32000 sfl, totl 43,20,000 sfl hY. mMnUM ismrqI-anusfr-siqXug 400, qRyqf 300, duafpr 200 aqy kilXug 100 sfl dy mMny gey hn pr "siqgurUu nfnk dyv jI" ny XugF dI vMz purfxf anusfr nhIN mMnI aqy nF hI jugF nUM krmF df kfrn mMinaF pRMqU jIvF dy kIqy krmF anusfr jug huMdf hY Bfv ijs dysL ivwc nyk afdmI ijs smyN huMdy hn, Aus vyly EQy siqXug vrqdf hY qy nIcF vyly kilXug. gurUu nfnk dyv jI aijhy aKOqI kilXug bfry dsdy hn:- Koty kAu Krf khy Kry sfr n jfxY] aMDy kf nfAu pfrKU klI kfl ivzfxY]3] sUqy kAu jfgq khY jfgq kAu sUqf] jIvq kAu mUaf khy mUey nhIN roqf]4] afvq kAu jfqf khYy jfqy kAu afieaf] pr kI kAu apnI khYy apno nhIN Bfieaf]5] mITy kAu kAuVf khYy kVUey kAu mITf] rfqy kI inMdf kry aYsf kil mih zITf]6] cyrI kI syvf kry Tfkuru nhIN dIsY] poKr nIr ivrolIaY mfKn nhIN rIsy] (gAuVI astpdI mhlf 1) Bfv jd asl dy Ault nkl, swc dy Ault JUT, puMn dy Ault pfp, nykI dy Ault bdI, guxF dy Ault aOgx aqy sdfcfr dy Ault durfcfr vrq irhf hovy ies df nF hI kilXug hY koeI ivsLysL smF jF sdI nhIN.

ijvyN awj siqXug afAux dy sLosLy Cwzy jf rhy hn ievyN hI siqgurU nfnk dyv jI vyly df vI ijLkr afAuNdf hY ik guruU jI jgq jlMdy df AuDfr krdy hoey BfeI mrdfnF jI smyq jd ihMdUaF dy Drm asQfn mQrf phuMcy qF kI dyKdy hn ik mMdrF ivwc dyv-dfsIaF rwKIaF hoeIaF hn. pFizaF pujfrIaF ny Drm mMdrF nUM ivBcfr dy awzy bxfieaf hoieaf hY. BfeI mrdfny ny ikhf gurUu jI ieh kYsy Drm asQfn hn? ijQy Drm dy nF qy ivBcfr ho irhf hY qF gurUu jI ny pFizaF nfl ies bfry gwl-bfq kIqI ik qusIN ieh kukrm ikAuN kr rhy ho? qF pFzy boly kilXug af igaf hY, hmfry vws kI koeI bfq nhIN jYsy krm kilXug krvf irhf hY hm kr rhy hY. siqgurF puiCaf qusIN dws skdy ho ik kilXug ikQoN afieaf hY qy ikQy rihMdf hY aqy ikvyN kukrm krvfANudf hY? jd pMzy ieDr-EDr dIaF mfrn lwgy qF gurUu jI ny ikhf afpny kukrmF nUM CupfAux leI qusIN kilXug df bhfnF lgf rhy ho. dyKo smf kdy mfVf cMgf nhIN huMdf sgoN bMdy df suBfa qy nIq hI mfVI ho skdI hY. ieh smF mwuZ qoN hI iewk sfr cldf af irhf hY. gurUu jI Purmfieaf:-

soeI cMd cVih sy qfry soeI idnIaru qpq rhyY] sf DrqI so pAuxu Julfry jug jIa Kyly QFv kYsy] jIvn qlb invfir] hovY prvfxf krih iDkfxf kil lKx vIcfir]1]rhfAu] ikqy dyisL nf afieaf suxIaY qIrQ pfis n bYTf] dfqf dfn krY qh nfhIN mihl Ausfir n bYTf[[[[] (pMnf 902) jug BfvyN koeI hovy, jy mnuwK dy idl ivwc hrI df ipafr nhIN qF Auh mYlf hY: "chu juig mYly mlu Bry ijn muiK nfm n hoie" (sRI rfg m:1) jdoN vI koeI qiraf hY, pyRmf-BgqI krky qiraf hY: "jo jo qirE purfqnu nvqnu Bgiq Bfie hirdyvf" (sfrMg m:5) jy purfnF dIaF khfxIaF anusfr ieh mMn ilaf jfey ik mMny gey siqjug ivwc lok bVy DrmI sn,koeI pfp nhIN sn krdy qF iPr bRhmf dyvqf afpxI lVkI srsvqI qy hI ikAuN kfmFqr ho igaf? mMny gey ivsLnUM Bgvfn ny dyviqaF dI hfr huMdI dyK ky rfjf jlMDr dYNq dI sivqRI rfxI sqibRMdf df kfm vfsLnf rfhIN sq BMg ikAuN kIqf? Bgq pRihlfd vrgy mfsUm bwcy nUM iBafnk ksLt ikAuN idwqy gey? gOqm irKI dI Drm pqnI bIbI ahwilaf df dyviqaF dy isrmOr dyvqf ieMdr ny DoKy nfl blfqkfr ikAuN kIqf? qRyqy jug ivwc rfjf rfmcMdR jI ny bRfhmxf dy khy iewk sLUdr nUM KUh ivwc suwt ky mOq dI sjf ikAuN idwqI? jd ik sMLbUk irKI qF pRmfqmF df nfm hI jp irhf sI. rfvx sIqf nUM AuDfl ky ikAuN lY igaf qy rfm Bgvfn ho ky ikAuN roNdf irhf? rovY rfm inkflf Bieaf sIqf lKmx ivCuV gieaf]( pMnf-953) duafpr jug ivwc sRI ikRsLn ny 16,360 gopIaF hox dy bfvjUd vI iewk grIb guvfln cMdRfvl nfl Cl ikAuN Kyizaf? ijhVy sMq awj kih rhy hn ik hux siqjug af igaf hY, kI hux hwdoN vwD durfcfr, anrQ qy pfp nhIN ho rhy? hux qF khy jFdy sMqF dy zyiraF ivwc hI afey idn blfqkfr ho rhy hn aqy aigafnI lokF nUM anyk qrHF dy lflc dy ky luitaf jf irhf hY. Drm dy burky hyT anykF pfp ho rhy hn. rfjnIiqk lIzr GotfilaF rfhIN jnqf nUM luwt-kuwt rhy hn. grIb df mUMh gurUu dI golk dI QF amIr df mUMh hI gurUu dI golk bixaf hoieaf hY. afey idn byksUrF dy kql ho rhy hn. ikQy hY siqXug? kI siqXug af igaf hY qy kilXug clf igaf hY? awj sfnUM aijhy ByKIaF qy BrmF qoN gurUu igaFn duafrf bcx dI loV hY.

asl ivwc jIvf dy suBfa hI bdldy rihMdy hn kdy cMgf kdy mMdf. mnuwK df mn hI ies df kfrn hY. gur Purmfn hY- kbhUM jIaVf AUiB cVHq hY kbhUM jfie pieafly] loBI jIaVf iQr n rihq hY cfry kuMtF Bfly] (rfmklI m:1pMnf 876)
.