(ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ’ ਤੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹਰ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਲੇਖਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)

ਕੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ- ਤਾਰੀਖ (21 ਦਸੰਬਰ 2012) ਹੈ?--- ਪ੍ਰੋ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਜਨ
ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ!--- ਪ੍ਰੋ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ
ਇਕ ਸਫਰ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤਕ--- ਪ੍ਰੋ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ
ਕੀ ਜੀਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?--- ਪ੍ਰੋ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ
ਸਮਾਂ--- ਪ੍ਰੋ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ (ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲੇ)
ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ (ਬਲੈਕ ਹੋਲ)--- ਪ੍ਰੋ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਜਨ
ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ--- ਪ੍ਰੋ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਜਨ
ਅਜੋਕਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਤ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਕਿਉਂ?--- ਪ੍ਰੋ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਜਨ
ਜਦੋਂ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ-ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ!--- ਪ੍ਰੋ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਜਨ
ਪਰਲੋ ਕਦੋਂ?--- ਪ੍ਰੋ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਜਨ
ਟੋਰਨੈਡੋ ਤਾਰਿਕਾ-ਮੰਡਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣਘੇਰ --- ਪ੍ਰੋ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਜਨ
rfgF duafrf sLkqI df sMcfr--- pRo: qrlocn isMG mhfjn
awKIaF c rwb vsdf--- pRo: qrlocn isMG mhfjn