.

ਬਲਾਤਕਾਰ

ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਸਨ। ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਇਟਸ ਇੰਟਰਪਟਰਸ (ਈਜੈਕੁਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ। ਬੁਖਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਅਬੂ ਸਈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ: 'ਅਸੀਂ ਬਨੂ ਅਲ-ਮੁਸਤਲੀਕ ਦੇ ਗਜ਼ਵਾ ਲਈ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਬ ਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੀ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ' ਤੇ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਸ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਇਟਸ ਇੰਟਰਪਟਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਇਟਸ ਇੰਟਰਪਟਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?' ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਤਮਾ (ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤਕ) ਹੋਂਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਇਟਸ ਇੰਟਰਪਟਰਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਕੋਇਟਸ ਇੰਟਰਪਟਰਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੇ ਜਬਰੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਉਸਨੇ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਖੌਤੀ "ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸੰਪਤੀ" ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣ।


Rape
Muhammad allowed his men to rape the women captured in raids. However, Muslims faced a dilemma. They wanted to have sex with their female captives, but also wanted to return them for ransom and therefore did not want to make them pregnant. Some of these women were already married whose husbands had escaped when taken by surprise and were still alive. The raiders considered the possibility of coitus interruptus (withdrawing from intercourse before ejaculation). Unsure of the best course of action, they sought the counsel of their Prophet. Bukhari reports:
Abu Saeed said: ‘We went out with Allah's Apostle for the Ghazwa of Banu Al-Mustaliq and we received captives from among the Arab captives and we desired women and celibacy became hard on us and we loved to do coitus interruptus. So when we intended to do coitus interruptus, we said, 'How can we do coitus interruptus before asking Allah's Apostle who is present among us?’ We asked (him) about it and he said, 'It is better for you not to do so, for if any soul (till the Day of Resurrection) is predestined to exist, it will exist.77
Muhammad did not forbid raping the captive women. Instead, he made an asinine claim that when Allah intends to create someone, nothing can prevent it. He told his men that coitus interruptus is ill-advised because it would be an attempt to thwart the will of Allah. He did not say a word against rape of the captives, and by discouraging coitus interruptus, he supported forced insemination.
He made even his god to legitimize intercourse with women captured in wars, the so-called “right hand possessions,” even if they were married before their capture.78
.